L – B

Vairāgyaprakaraṇa

1.1.1 – 1.2.1
1.1.2 – 1.2.2
1.1.4a-c – 1.2.20a-c
1.1.5 – 1.2.24
1.1.6 – 1.3.2
1.1.7 – 1.3.6
1.1.8 – 1.3.7
1.1.9 – 1.3.8
1.1.10 – 1.3.11
1.1.11 – 1.3.12
1.1.12 – 1.3.13
1.1.13 – 1.3.15
1.1.14 – 1.3.16
1.1.15 – 1.3.18
1.1.16 – 1.3.19a,20c/d,20ab
1.1.17 – 1.3.21
1.1.18 – 1.3.22
1.1.19 – 1.3.23
1.1.20 – 1.3.24
1.1.21 – 1.3.25ab,27cd
1.1.22 – 1.3.31
1.1.23 – 1.3.32
1.1.24 – 1.3.42
1.1.25 – 1.4.1
1.1.26 – 1.4.6
1.1.27 – 1.4.7
1.1.28 – 1.4.8
1.1.29 – 1.4.9
1.1.30 – 1.4.10
1.1.31 – 1.4.11
1.1.32 – 1.4.12
1.1.33 – 1.5.1ab,4cd
1.1.34 – 1.5.5
1.1.35 – 1.5.6
1.1.36 – 1.5.7
1.1.37 – 1.5.8
1.1.38 – 1.5.11
1.1.39 – 1.5.12
1.1.40 – 1.6.3
1.1.(44) – 1.6.27
1.1.(45) – 1.6.28
1.1.41a,cd – 1.6.31a,cd
1.1.42 – 1.6.37
1.1.43 – 1.6.38
1.1.44 – 1.6.(27)
1.1.45 – 1.6.(28)
1.1.46 – 1.6.39
1.1.47 – 1.6.42
1.1.48 – 1.6.44
1.1.49 – 1.6.46
1.1.50 – 1.6.47
1.1.51 – 1.6.52
1.1.52 – 1.7.1
1.1.53 – 1.7.2
1.1.54 – 1.7.4
1.1.55 – 1.7.10ab,11ab
1.1.56 – 1.7.11cd,12ab
1.1.57 – 1.7.12cd,13ab
1.1.58 – 1.7.13cd,19ab
1.1.59 – 1.7.19cd,20
1.1.60 – 1.7.21
1.1.61 – 1.7.22
1.1.62 – 1.7.27
1.1.63 – 1.8.1
1.1.64 – 1.8.2
1.1.65 – 1.8.3
1.1.66 – 1.8.6
1.1.67 – 1.8.19
1.1.68 – 1.8.20
1.1.69 – 1.8.21
1.1.70cd – 1.8.28cd
1.1.71 – 1.8.29
1.1.72 – 1.8.30
1.1.73 – 1.8.34
1.1.74 – 1.9.1
1.1.75 – 1.9.2
1.1.76 – 1.9.4
1.1.77 – 1.9.5
1.1.78 – 1.9.6
1.1.79 – 1.9.11
1.1.80 – 1.9.12
1.1.81 – 1.9.13
1.1.82 – 1.10.1a,6b,7ab
1.1.83 – 1.10.9
1.1.84 – 1.10.10
1.1.85 – 1.10.18
1.1.86 – 1.10.22
1.1.87 – 1.10.25
1.1.88 – 1.10.32
1.1.89 – 1.10.37
1.1.90 – 1.10.41
1.1.91 – 1.10.50
1.1.92 – 1.11.1
1.1.93 – 1.11.2
1.1.94 – 1.11.4
1.1.95 – 1.11.6
1.1.96 – 1.11.22
1.1.97 – 1.11.23
1.1.98 – 1.11.24
1.1.99 – 1.11.28
1.1.100 – 1.11.29
1.1.101 – 1.11.30
1.1.102 – 1.11.31
1.1.103 – 1.11.32
1.1.104 – 1.11.33
1.1.105 – 1.11.35
1.1.106 – 1.11.37
1.1.107 – 1.11.38
1.2.1 – 1.12.1
1.2.2 – 1.12.2
1.2.3 – 1.12.3
1.2.4 – 1.12.4
1.2.5 – 1.12.5
1.2.6 – 1.12.7
1.2.7 – 1.12.8
1.2.8 – 1.12.9
1.2.9 – 1.12.15
1.2.10 – 1.12.16
1.2.11 – 1.12.21
1.2.12 – 1.12.22
1.2.13 – 1.12.26
1.2.14 – 1.13.1
1.2.15 – 1.13.6
1.2.16 – 1.13.7
1.2.17 – 1.13.8
1.2.18 – 1.13.9
1.2.19 – 1.13.11
1.2.20 – 1.13.22
1.2.21 – 1.14.1
1.2.22 – 1.14.2
1.2.23 – 1.14.4
1.2.24 – 1.14.5
1.2.25 – 1.14.6
1.2.26 – 1.14.8
1.2.27 – 1.14.10
1.2.28 – 1.14.11
1.2.29 – 1.14.12
1.2.30 – 1.14.13
1.2.31 – 1.14.14
1.2.32 – 1.14.21
1.2.33 – 1.14.23
1.2.34 – 1.15.1
1.2.35 – 1.15.3
1.2.36 – 1.15.4
1.2.37 – 1.15.9
1.2.38 – 1.15.12
1.2.39 – 1.15.20
1.2.40 – 1.15.21
1.2.41 – 1.16.1
1.2.42 – 1.16.2
1.2.43 – 1.16.3
1.2.44 – 1.16.15
1.2.45 – 1.16.17
1.2.46 – 1.16.19
1.2.47 – 1.16.20
1.2.48 – 1.16.21
1.2.49 – 1.16.24
1.2.50 – 1.16.25
1.2.51 – 1.16.26
1.2.52 – 1.17.1
1.2.53 – 1.17.8
1.2.54 – 1.17.10
1.2.55 – 1.17.11
1.2.56 – 1.17.16
1.2.57 – 1.17.22
1.2.58 – 1.17.25
1.2.59 – 1.17.29
1.2.60 – 1.17.31
1.2.61 – 1.17.32
1.2.62 – 1.17.43
1.2.63 – 1.17.45
1.2.64 – 1.17.48
1.2.65 – 1.17.50
1.2.66 – 1.18.1
1.2.67 – 1.18.4
1.2.68 – 1.18.18
1.2.69 – 1.18.19ab,22a,19d
1.2.70 – 1.18.31
1.2.71 – 1.18.37
1.2.72 – 1.18.38
1.2.73 – 1.18.45
1.2.74 – 1.18.61
1.2.75 – 1.19.1
1.2.76 – 1.19.2
1.2.77 – 1.19.14
1.2.78 – 1.19.15
1.2.79 – 1.19.19
1.2.80 – 1.19.27
1.2.81 – 1.19.30
1.2.82 – 1.19.31
1.2.83 – 1.20.1
1.2.84 – 1.20.3
1.2.85 – 1.20.18
1.2.86 – 1.20.32
1.2.87 – 1.20.36
1.2.88 – 1.20.41
1.2.89 – 1.20.43
1.2.90 – 1.21.1
1.2.91 – 1.21.2
1.2.92 – 1.21.5
1.2.93 – 1.21.6
1.2.94 – 1.21.11
1.2.95 – 1.21.12
1.2.96 – 1.21.18
1.2.97 – 1.21.20
1.2.98 – 1.21.23
1.2.99 – 1.21.25
1.2.100 – 1.21.35
1.2.101 – 1.21.36
1.2.102 – 1.22.1
1.2.103 – 1.22.5
1.2.104 – 1.22.6
1.2.105 – 1.22.7
1.2.106 – 1.22.8
1.2.107 – 1.22.9
1.2.108 – 1.22.12
1.2.109 – 1.22.23
1.2.110 – 1.22.30
1.2.111 – 1.22.36
1.2.112 – 1.22.38
1.2.113 – 1.23.3
1.2.114 – 1.23.4
1.2.115 – 1.23.6
1.2.116 – 1.23.8
1.2.117 – 1.23.19
1.2.118 – 1.23.27
1.2.119 – 1.23.37
1.2.120 – 1.23.38
1.2.121 – 1.23.39
1.2.122 – 1.24.2
1.2.123 – 1.24.3
1.2.124 – 1.24.4
1.2.125 – 1.24.5
1.2.126 – 1.24.6
1.2.127 – 1.24.7
1.2.128 – 1.24.8
1.2.129 – 1.24.9
1.2.130cd – 1.25.12ab
1.2.131 – 1.25.13
1.2.(134) – 1.25.16
1.2.(135) – 1.25.17
1.2.(136) – 1.25.18
1.2.(137) – 1.25.19
1.2.(138) – 1.25.20
1.2.132 – 1.25.23
1.2.133 – 1.25.24
1.2.134 – 1.25.(16)
1.2.135 – 1.25.(17)
1.2.136 – 1.25.(18)
1.2.137 – 1.25.(19)
1.2.138 – 1.25.(20)
1.2.139 – 1.26.1
1.2.140 – 1.26.11
1.2.141 – 1.26.14
1.2.142 – 1.26.15
1.2.143 – 1.26.19
1.2.144 – 1.26.20
1.2.145 – 1.26.21
1.2.146 – 1.26.22
1.2.(148) – 1.26.23
1.2.(149) – 1.26.24
1.2.(150) – 1.26.25
1.2.147 – 1.26.26
1.2.148 – 1.26.(23)
1.2.149 – 1.26.(24)
1.2.150 – 1.26.(25)
1.2.151 – 1.26.29
1.2.152 – 1.26.30
1.2.153 – 1.26.31
1.2.154 – 1.26.43
1.2.(156) – 1.27.13
1.2.155 – 1.27.19
1.2.156 – 1.27.(13)
1.2.157 – 1.27.20
1.2.158 – 1.27.25
1.2.159 – 1.27.32
1.2.160 – 1.27.41
1.2.161 – 1.28.17
1.2.162 – 1.28.21
1.2.163 – 1.28.31
1.2.164 – 1.28.35
1.2.165 – 1.29.1
1.2.166 – 1.29.8
1.2.167 – 1.29.12
1.2.168 – 1.29.13
1.2.169 – 1.29.14
1.2.170 – 1.29.23
1.2.171 – 1.30.6
1.2.172 – 1.30.11
1.2.173 – 1.31.13
1.2.174 – 1.31.14
1.2.175 – 1.31.19
1.2.176 – 1.31.20
1.2.177 – 1.31.21
1.2.178 – 1.31.22
1.2.179 – 1.31.23
1.2.180 – 1.31.24
1.2.181 – 1.31.27
1.3.1 – 1.32.1
1.3.2 – 1.32.2
1.3.3 – 1.32.12ab,13ab
1.3.4 – 1.32.13c,22d,22c,23b-d
1.3.5 – 1.32.24
1.3.6 – 1.32.27
1.3.7 – 1.33.1
1.3.8 – 1.33.4
1.3.9 – 1.33.13
1.3.10 – 1.33.18ab,19ab
1.3.11 – 1.33.20
1.3.12 – 1.33.22
1.3.13 – 1.33.29
1.3.14 – 1.33.43
1.3.15 – 1.33.46
1.3.16 – 2.1.1
1.3.17 – 2.1.2
1.3.18 – 2.1.4
1.3.19 – 2.1.5
1.3.20 – 2.1.6
1.3.21 – 2.1.9
1.3.22 – 2.1.10
1.3.23 – 2.1.11
1.3.24 – 2.1.12
1.3.25 – 2.1.13
1.3.26 – 2.1.14
1.3.27 – 2.1.15
1.3.28 – 2.1.16
1.3.29 – 2.1.17
1.3.30 – 2.1.18
1.3.31 – 2.1.19
1.3.32 – 2.1.20
1.3.33 – 2.1.21
1.3.34 – 2.1.22
1.3.35 – 2.1.23
1.3.36 – 2.1.24
1.3.37 – 2.1.25
1.3.38 – 2.1.26
1.3.39 – 2.1.27
1.3.40 – 2.1.28
1.3.41 – 2.1.29
1.3.42 – 2.1.3°
1.3.43 – 2.1.31
1.3.44 – 2.1.32
1.3.45 – 2.1.33
1.3.46 – 2.1.34
1.3.47 – 2.1.35
1.3.48 – 2.1.36
1.3.49 – 2.1.37
1.3.50 – 2.1.41
1.3.51 – 2.1.42
1.3.52 – 2.1.43
1.3.53 – 2.1.44
1.3.54 – 2.1.45
1.3.55 – 2.2.1
1.3.56 – 2.2.3
1.3.57 – 2.2.4
1.3.58 – 2.2.5
1.3.59 – 2.2.8
1.3.60 – 2.2.11
1.3.61 – 2.2.13
1.3.62 – 2.2.14
1.3.63 – 2.2.15
1.3.64 – 2.2.16cd,18ab
1.3.65 – 2.2.20
1.3.66 – 2.2.21
1.3.67 – 2.2.23
1.3.68 – 2.2.24
1.3.69 – 2.2.25
1.3.70 – 2.2.27
1.3.71 – 2.2.28

Mumukṣuvyavahāraprakaraṇa

1.3.16 – 2.1.1
1.3.17 – 2.1.2
1.3.18 – 2.1.4
1.3.19 – 2.1.5
1.3.20 – 2.1.6
1.3.21 – 2.1.9
1.3.22 – 2.1.10
1.3.23 – 2.1.11
1.3.24 – 2.1.12
1.3.25 – 2.1.13
1.3.26 – 2.1.14
1.3.27 – 2.1.15
1.3.28 – 2.1.16
1.3.29 – 2.1.17
1.3.30 – 2.1.18
1.3.31 – 2.1.19
1.3.32 – 2.1.20
1.3.33 – 2.1.21
1.3.34 – 2.1.22
1.3.35 – 2.1.23
1.3.36 – 2.1.24
1.3.37 – 2.1.25
1.3.38 – 2.1.26
1.3.39 – 2.1.27
1.3.40 – 2.1.28
1.3.41 – 2.1.29
1.3.42 – 2.1.30
1.3.43 – 2.1.31
1.3.44 – 2.1.32
1.3.45 – 2.1.33
1.3.46 – 2.1.34
1.3.47 – 2.1.35
1.3.48 – 2.1.36
1.3.49 – 2.1.37
1.3.50 – 2.1.41
1.3.51 – 2.1.42
1.3.52 – 2.1.43
1.3.53 – 2.1.44
1.3.54 – 2.1.45
1.3.55 – 2.2.1
1.3.56 – 2.2.3
1.3.57 – 2.2.4
1.3.58 – 2.2.5
1.3.59 – 2.2.8
1.3.60 – 2.2.11
1.3.61 – 2.2.13
1.3.62 – 2.2.14
1.3.63 – 2.2.15
1.3.64 – 2.2.16cd,18ab
1.3.65 – 2.2.20
1.3.66 – 2.2.21
1.3.67 – 2.2.23
1.3.68 – 2.2.24
1.3.69 – 2.2.25
1.3.70 – 2.2.27
1.3.71 – 2.2.28
2.1.1 – 2.4.8
2.1.2 – 2.5.4
2.1.3 – 2.7.30
2.1.4 – 2.9.23
2.1.5 – 2.9.24
2.1.6 – 2.9.25
2.1.7 – 2.9.26
2.1.8 – 2.9.27
2.1.9 – 2.9.30
2.1.10 – 2.9.31
2.1.11 – 2.9.32
2.1.12 – 2.9.33
2.1.13 – 2.9.35
2.1.14 – 2.9.38
2.1.15 – 2.9.41
2.1.16 – 2.9.42
2.1.17 – 2.9.43
2.1.18 – 2.10.5
2.1.19 – 2.10.6
2.1.20b-d – 2.10.9b-d
2.1.21 – 2.10.10
2.1.22 – 2.10.11
2.1.23ab,d – 2.10.12ab,23d
2.1.24ab,d – 2.10.14cd,16d
2.1.25 – 2.10.17
2.1.26 – 2.10.18
2.1.27 – 2.10.22cd,23ab
2.1.28 – 2.10.24
2.1.29 – 2.10.26
2.1.30ab – 2.10.27ab
2.1.31 – 2.10.29
2.1.32 – 2.10.30
2.1.33 – 2.10.31
2.1.34 – 2.10.33
2.1.35 – 2.10.34ab,35ab
2.1.36 – 2.10.35cd,36ab
2.1.37 – 2.10.37
2.1.38 – 2.10.38
2.1.39 – 2.10.39ab,40ab
2.1.40 – 2.10.40cd,41ab
2.1.41 – 2.10.41cd,42ab
2.1.42 – 2.10.42cd
2.1.43 – 2.10.43
2.1.44 – 2.10.44
2.1.45 – 2.11.47
2.1.46 – 2.11.49
2.1.47 – 2.11.59
2.1.48 – 2.11.60
2.1.49 – 2.11.61
2.1.50 – 2.11.67
2.1.51 – 2.12.10
2.1.52 – 2.12.15
2.1.53 – 2.12.16
2.1.54 – 2.12.17
2.1.55 – 2.13.11
2.1.56 – 2.13.14
2.1.57 – 2.13.17
2.1.58 – 2.13.38cd,39ab
2.1.59 – 2.13.39cd,40cd
2.1.60 – 2.13.50
2.1.61 – 2.13.58
2.1.62 – 2.13.61
2.1.63 – 2.13.62
2.1.64 – 2.13.72
2.1.65 – 2.13.75
2.1.66 – 2.13.81
2.1.67 – 2.13.84
2.1.68 – 2.14.1
2.1.69 – 2.14.2
2.1.70 – 2.14.37
2.1.71 – 2.14.40
2.1.72 – 2.14.50
2.1.73 – 2.15.1
2.1.74 – 2.15.4
2.1.75 – 2.15.6
2.1.76 – 2.15.9
2.1.77 – 2.15.12
2.1.78 – 2.15.20
2.1.79 – 2.16.1
2.1.80 – 2.16.3
2.1.81 – 2.16.10
2.1.82 – 2.16.15
2.1.83 – 2.16.20
2.1.84 – 2.17.3
2.1.85 – vgl. 2.17.6-7
2.1.(102) – 2.18.3
2.1.86 – 2.18.10ab,12ab
2.1.87 – 2.18.14
2.1.88 – 2.18.15ab,12cd
2.1.89 – 2.18.18
2.1.90 – 2.18.(26)
2.1.91 – 2.18.19
2.1.(90) – 2.18.26
2.1.92 – 2.18.31
2.1.93 – 2.18.44
2.1.94 – 2.18.45
2.1.95 – 2.18.46
2.1.96 – 2.18.47
2.1.(101) – 2.18.48
2.1.(103) – 2.18.52
2.1.(104) – 2.18.54
2.1.(105) – 2.18.56
2.1.(106) – 2.18.68
2.1.97 – 2.19.8
2.1.98 – 2.19.9
2.1.99 – 2.19.10
2.1.100 – 2.19.11
2.1.101 – 2.(18.48)
2.1.102 – 2.(18.3)
2.1.103 – 2.(18.52)
2.1.104 – 2.(18.54)
2.1.105 – 2.(18.56)
2.1.106 – 2.(18.68)
(3.1.2) – 2.19.18
(3.1.3) – 2.19.19
(3.1.4) – 2.19.20
(3.1.5) – 2.19.21
(3.1.6) – 2.19.28
(3.1.7) – 2.19.29
(3.1.8) – 2.19.31
(3.1.9) – 2.19.33
2.1.107 – 2.20.6
2.1.108 – 2.20.9
2.1.109 – 2.20.13ab,14ab
2.1.110 – 2.20.15

Utpattiprakaraṇa

3.1.1 – 3.1.5
3.1.2 – (2.19.18)
3.1.3 – (2.19.19)
3.1.4 – (2.19.20)
3.1.5 – (2.19.21)
3.1.6 – (2.19.28)
3.1.7 – (2.19.29)
3.1.8 – (2.19.31)
3.1.9 – (2.19.33)
3.1.10 – 3.1.6
3.1.11 – 3.1.10
3.1.12 – 3.1.11
3.1.13 – 3.1.12
3.1.14 – 3.1.13
3.1.15 – 3.1.14
3.1.16 – 3.1.15
3.1.17 – 3.1.16
3.1.18 – 3.1.17
3.1.19 – 3.1.19
3.1.20 – 3.1.20
3.1.21 – 3.1.21
3.1.22 – 3.1.22
3.1.23 – 3.1.23
3.1.24 – 3.1.42
3.1.25 – 3.1.117
3.1.26 – 3.1.48
3.1.27 – 3.2.1
3.1.28 – 3.2.2
3.1.29 – 3.2.3
3.1.30 – 3.2.4
3.1.31 – 3.2.5
3.1.32 – 3.2.6
3.1.33 – 3.2.7
3.1.34 – 3.2.8
3.1.35 – 3.2.9
3.1.36 – 3.2.10
3.1.37 – 3.2.11
3.1.38 – 3.2.12
3.1.39 – 3.2.14ab,15ab
3.1.40 – 3.2.16
3.1.41 – 3.2.17
3.1.42 – 3.2.18
3.1.43 – 3.2.19
3.1.44 – 3.2.29cd,30ab
3.1.45 – 3.2.43cd,44cd
3.1.46 – 3.2.45
3.1.47 – 3.2.46
3.1.48 – 3.2.47
3.1.49 – 3.2.48ab,49ab
3.1.50 – 3.2.51
3.1.51 – 3.2.56
3.1.52 – 3.3.6
3.1.53 – 3.3.7
3.1.54 – 3.3.8
3.1.55 – 3.3.9
3.1.56 – 3.3.20
3.1.57a – 3.3.29b
3.1.58 – 3.4.3.4.37
3.1.59 – 3.4.38
3.1.60 – 3.4.39
3.1.61 – 3.4.41
3.1.62 – 3.4.42
3.1.63 – 3.4.43ab,44ab
3.1.64 – 3.4.44cd,47ab
3.1.66 – 3.4.55
3.1.67 – 3.4.56
3.1.68 – 3.4.57
3.1.69 – 3.4.58
3.1.70 – 3.4.78
3.1.71 – 3.4.80
3.1.72 – 3.5.3
3.1.73 – 3.5.4
3.1.74 – 3.5.5
3.1.75 – 3.5.6
3.1.76 – 3.5.7
3.1.77 – 3.5.8
3.1.(79cd) – 3.5.12ab
3.1.(81) – 3.5.15
3.1.78 – 3.5.17
3.1.79 – 3.5.18ab,(12ab)
3.1.80 – 3.5.23
3.1.81 – 3.5.(15)
3.1.82 – 3.5.24
3.1.83 – 3.7.10
3.1.84 – 3.7.32
3.1.85 – 3.8.6
3.1.86 – 3.8.9cd,10ab
3.1.87 – 3.8.10cd,11ab
3.1.88 – 3.9.2
3.1.89 – 3.9.3
3.1.90 – 3.9.4
3.1.91 – 3.9.6
3.1.92 – 3.9.7
3.1.93 – 3.9.8
3.1.94 – 3.9.9
3.1.95 – 3.9.11
3.1.96 – 3.9.12
3.1.97 – 3.9.13
3.1.98 – 3.9.14
3.1.99 – 3.9.15
3.1.100 – 3.9.17
3.1.101 – 3.9.48
3.1.102 – 3.9.49
3.1.103 – 3.9.50
3.1.104 – 3.9.75
3.1.105 – 3.10.37
3.1.106 – 3.10.38
3.1.107 – 3.10.39
3.1.108 – 3.10.41
3.1.109 – 3.10.42
3.1.110 – 3.10.43
3.1.111 – 3.10.47
3.1.112 – 3.10.49
3.1.113 – 3.10.50
3.1.114 – 3.10.53
3.1.115 – 3.10.54
3.2.1 – 3.15.17
3.2.2 – 3.15.19
3.2.3 – 3.15.20ab,21c,20d
3.2.4 – 3.15.25
3.2.5 – 3.15.31
3.2.6 – 3.16.18cd,19ab
3.2.7ab,d – 3.16.19cd,20d
3.2.8 – 3.16.22
3.2.9 – 3.16.23
3.2.10 – 3.16.24
3.2.11 – 3.16.25
3.2.12 – 3.16.26
3.2.13 – 3.16.27
3.2.14 – 3.16.28
3.2.15 – 3.16.29
3.2.16 – 3.16.30
3.2.17 – 3.16.31
3.2.18 – 3.16.32
3.2.19 – 3.16.34
3.2.20 – 3.16.35
3.2.21 – 3.16.36
3.2.22 – 3.16.37
3.2.23 – 3.16.38
3.2.24 – 3.16.39
3.2.25 – 3.16.40
3.2.26 – 3.16.41
3.2.27 – 3.16.42
3.2.28 – 3.16.43,44ab
3.2.29cd – 3.16.45cd
3.2.30 – 3.16.49
3.2.31 – 3.16.50
3.2.(33) – 3.17.1
3.2.(34) – 3.17.2
3.2.(35) – 3.17.3
3.2.(36cd) – 3.17.7cd
3.2.32ab – 3.17.8ab
3.2.33 – 3.17.(1)
3.2.34 – 3.17.(2)
3.2.35 – 3.17.(3)
3.2.36cd – 3.17.(7cd)
3.2.37 – 3.17.9
3.2.38 – 3.17.10
3.2.39 – 3.17.12
3.2.40 – 3.17.13
3.2.41 – 3.17.14
3.2.42 – 3.17.15
3.2.43 – 3.17.16
3.2.44 – 3.17.17
3.2.45 – 3.17.18ab,19cd
3.2.46 – 3.17.20ab,21ab
3.2.47 – 3.17.20cd,31ab
3.2.48 – 3.17.35ab,37ab
3.2.49 – 3.17.39ab,40ab
3.2.51cd – 3.18.8a,d
3.2.52 – 3.18.28
3.2.53 – 3.18.29
3.2.54 – 3.18.30
3.2.55 – 3.18.31ab,32ab
3.2.56ab – 3.18.32cd,34cd
3.2.57 – 3.18.33cd,35ab
3.2.58 – 3.18.37
3.2.59 – 3.18.38
3.2.60 – 3.19.1
3.2.61 – 3.19.2
3.2.62 – 3.19.3
3.2.63 – 3.19.5
3.2.64 – 3.19.6ab,10ab
3.2.65 – 3.19.10cd,11cd
3.2.66 – 3.19.11ab,12ab
3.2.67 – 3.19.12cd,14ab
3.2.68 – 3.19.14cd,15ab
3.2.69b-d – 3.19.15d,16ab
3.2.70 – 3.19.17
3.2.71 – 3.19.18
3.2.72 – 3.19.19
3.2.73 – 3.19.20
3.2.74 – 3.19.24cd,25ab
3.2.75 – 3.19.26
3.2.76 – 3.19.28
3.2.77 – 3.20.1
3.2.78 – 3.20.2
3.2.79 – 3.20.3
3.2.80 – 3.20.7
3.2.81 – 3.20.8
3.2.82 – 3.20.9
3.2.83 – 3.20.10ab,11ab
3.2.84 – 3.20.13
3.2.85 – 3.20.15
3.2.86 – 3.20.16
3.2.87 – 3.20.18cd,19cd
3.2.88 – 3.20.26
3.2.89 – 3.20.27
3.2.90ab – 3.20.28ab
3.2.91 – 3.20.30cd,31ab
3.2.92 – 3.20.31cd,32cd
3.2.93 – 3.20.33ab,34ab
3.2.94ab,d – 3.20.34cd,44d
3.2.95 – 3.21.25ab,26ab
3.2.96 – 3.21.26cd,27cd
3.2.97 – 3.21.28
3.2.98 – 3.21.30
3.2.99 – 3.21.32
3.2.(101) – 3.21.39
3.2.100 – 3.21.42
3.2.101 – 3.21.(39)
3.2.102 – 3.21.54
3.2.103 – 3.21.56
3.2.104 – 3.22.9
3.2.105 – 3.22.13
3.2.106 – 3.22.14
3.2.107 – 3.22.22
3.2.108 – 3.22.24
3.2.109 – 3.22.26
3.2.110 – 3.22.27
3.2.111 – 3.22.28
3.2.112 – 3.22.29
3.2.113 – 3.22.31
3.2.114 – 3.23.1ab,4ab
3.2.115 – 3.23.7ab,12ab
3.2.116cd – 3.23.13ab
3.2.117 – 3.23.13cd
3.2.118 – 3.23.14
3.2.119 – 3.24.1a,1d,2ab
3.2.120 – 3.24.2cd,16ab
3.2.121 – 3.24.18ab,24cd
3.2.122 – 3.24.25
3.2.123 – 3.24.28ab,29cd
3.2.124 – 3.24.30ab,35ab
3.2.125 – 3.24.43
3.2.126 – 3.24.44ab
3.2.127 – 3.24.65
3.2.128 – 3.26.1
3.2.129 – 3.26.2
3.2.130 – 3.26.3a-c,4d
3.2.131 – 3.26.7
3.2.132 – 3.26.8
3.2.133 – 3.26.9
3.2.134 – 3.26.18
3.2.135 – 3.26.23
3.2.136 – 3.26.24
3.2.137 – 3.26.39
3.2.138 – 3.26.40ab,41ab
3.2.139ab – 3.26.41cd
3.2.140 – 3.27.1
3.2.141 – 3.27.6
3.2.142 – 3.27.7
3.2.143 – 3.27.8
3.2.144 – 3.27.10
3.2.145 – 3.27.11
3.2.146 – 3.27.12
3.2.147 – 3.27.34
3.2.148 – 3.27.35
3.2.149 – 3.27.36
3.2.150 – 3.27.37
3.2.151 – 3.27.38
3.2.(154) – 3.27.41
3.2.152 – 3.27.44
3.2.153 – 3.27.45
3.2.154 – 3.27.(41)
3.2.155 – 3.27.55
3.2.156 – 3.27.59
3.2.157ab,d – 3.28.16ab,d
3.2.158cd – 3.31.1cd
3.2.159ab – 3.31.2ab
3.2.160a,cd – 3.31.5a,11ab
3.2.161ab – 3.31.11cd
3.2.161cd – 3.32.2cd
3.2.162 – 3.32.3
3.2.163ab – 3.32.4ab
3.2.164 – 3.33.5
3.2.165 – 3.33.21ab,25cd
3.2.166 – 3.33.27ab,39ab
3.2.167 – 3.33.47
3.2.168 – 3.38.1ab,6
3.2.169 – 3.38.8
3.2.170 – 3.38.12ab,15ab
3.2.171ab – 3.39.1ab
3.2.172 – 3.40.3cd,4ab
3.2.173ab – 3.40.5c,b
3.2.174 – 3.41.2
3.2.175 – 3.41.4
3.2.176 – 3.41.5ab,6ab
3.2.177 – 3.41.6cd,7cd
3.2.178b-d – 3.41.8c,9ab
3.2.179 – 3.41.9cd,10ab
3.2.180 – 3.41.11
3.2.181 – 3.41.12
3.2.182 – 3.41.13
3.2.183 – 3.41.14
3.2.184 – 3.41.15
3.2.185 – 3.41.16
3.2.186 – 3.41.18ab,17ab
3.2.187 – 3.41.17cd,18cd
3.2.188 – 3.41.19cd,20ab
3.2.189 – 3.41.20cd,21ab
3.2.190 – 3.41.23cd,24ab
3.2.191 – 3.41.24cd,25ab
3.2.192 – 3.41.25cd,26cd
3.2.193 – 3.41.27ab,28cd
3.2.194 – 3.41.29
3.2.195 – 3.41.30a-c,31b
3.2.196 – 3.41.31cd,32ab
3.2.197a,cd – 3.41.32c,36cd
3.2.198 – 3.41.37ab,41ab
3.2.199ab – 3.41.50cd
3.2.200 – 3.41.54
3.2.201 – 3.41.55
3.2.202 – 3.42.1
3.2.203 – 3.42.2
3.2.204 – 3.42.3
3.2.205 – 3.42.5
3.2.206 – 3.42.6
3.2.207 – 3.42.8
3.2.208 – 3.42.9
3.2.209 – 3.42.10
3.2.210 – 3.42.28
3.2.211 – 3.42.30
3.2.212a – 3.42.31a
3.2.213 – 3.43.1
3.2.214 – 3.43.5
3.2.215 – 3.43.6
3.2.216 – 3.43.8
3.2.217 – 3.43.9
3.2.218 – 3.43.10
3.2.219 – 3.43.11
3.2.220 – 3.43.12
3.2.221 – 3.43.14
3.2.222 – 3.43.15
3.2.223 – 3.43.16
3.2.224 – 3.43.17
3.2.225 – 3.43.19ab,23ab
3.2.226 – 3.44.1ab,2cd
3.2.227 – 3.44.4ab,5ab
3.2.228 – 3.44.6ab,7ab
3.2.229 – 3.44.8ab,12ab
3.2.230 – 3.44.12cd,13ab
3.2.231 – 3.44.13cd,14ab
3.2.232 – 3.44.14cd
3.2.233 – 3.44.15
3.2.234 – 3.44.21cd,22ab
3.2.235ab – 3.44.23cd
3.2.236 – 3.44.25cd,26ab
3.2.237 – 3.44.27ab,44cd
3.2.238 – 3.44.45ab,49cd
3.2.239ab – 3.44.50ab
3.2.239cd,240 – 3.45.1
3.2.241 – 3.45.2
3.2.242 – 3.45.3ab,4ab
3.2.243 – 3.45.4cd,7ab
3.2.244ab,d – 3.45.7cd,9c
3.2.245 – 3.45.11
3.2.246a-c – 3.45.12a-c
3.2.247 (vgl.) 3.45.15-16
3.2.249 – 3.46.2
3.2.250 – 3.46.4cd,5ab
3.2.251 – 3.46.10
3.2.252 – 3.46.11cd,12ab
3.2.253 – 3.46.13cd,14ab
3.2.254ab – 3.46.14cd
3.2.255ab – 3.46.16cd
3.2.256 – 3.46.23
3.2.257 – 3.46.24
3.2.258 – 3.46.26ab,29ab
3.2.259 – 3.46.29cd,30ab
3.2.260 – 3.46.31
3.2.261 – 3.47.1
3.2.262 – 3.47.2
3.2.263 – 3.47.3
3.2.264 – 3.47.4ab,6cd
3.2.265 – 3.47.7
3.2.266 – 3.47.10cd,11ab
3.2.267 – 3.47.13
3.2.269 – 3.48.1ab,2ab
3.2.270 – 3.48.2cd,3ab
3.2.271b-d – 3.48.3d,5ab
3.2.272cd – 3.50.39cd
3.2.273 – 3.50.40
3.2.274 – 3.50.41
3.2.275 – 3.51.1
3.2.276 – 3.51.2
3.2.277 – 3.52.1
3.2.278ab – 3.52.2ab
3.2.279cd – 3.53.2cd
3.2.280 – 3.53.8
3.2.281 – 3.53.12
3.2.282 – 3.53.13a-d
3.2.283 – 3.53.13ef,14ab
3.2.284 – 3.53.14cd,15ab
3.2.285 – 3.53.15cd,17ab
3.2.286a – 3.53.17c
3.2.287c – 3.53.21a
3.2.288a-c – 3.53.22a-c
3.2.289a,cd – 3.56.1a,6ab
3.2.290 – 3.56.15cd,16ab
3.2.291a,cd – 3.56.16c,18cd
3.2.292a – 3.56.19a
3.2.292cd – 3.57.1ab
3.2.293ab – 3.57.1cd
3.2.293cd – 3.58.1ab
3.2.294ab – 3.58.1cd
3.2.296a,c – 3.58.4a,2c
3.2.297 – 3.58.5
3.2.298 – 3.58.6ab,7cd
3.2.299 – 3.58.9
3.2.301 – 3.58.13cd,14ab
3.2.302 – 3.58.18
3.2.303 – 3.58.19a-c,20b
3.2.304 – 3.58.20cd,22ab
3.2.305a-c – 3.58.22cd,24c
3.2.306 – 3.58.34
3.2.307 – 3.58.35
3.2.308 – 3.58.36ab,37ab
3.2.309 – 3.58.38ab,40ab
3.2.310 – 3.58.41ab,42ab
3.2.311 – 3.58.42cd,43ab
3.2.312 – 3.58.45
3.2.313 – 3.58.46ab,47ab
3.2.314 – 3.58.47cd,48ab
3.2.315 – 3.58.48cd,50ab
3.2.316cd – 3.58.52ab
3.2.317 – 3.58.53
3.2.318 – 3.59.1ab,4ab
3.2.319cd – 3.59.13ab
3.2.320 – 3.59.14
3.2.321 – 3.59.16
3.2.322 – 3.59.17
3.3.1 – 3.60.1
3.3.2 – 3.64.4
3.3.3 – 3.64.5
3.3.4 – 3.64.8
3.3.5 – 3.64.12
3.3.6 – 3.64.16
3.3.7 – 3.65.1
3.3.8 – 3.65.4
3.3.9 – 3.65.7
3.3.10 – 3.65.12
3.3.11 – 3.68.1
3.3.12 – 3.68.2
3.3.13a-c – 3.68.6a-c
3.3.14 – 3.68.9
3.3.15 – 3.68.10
3.3.16 – 3.68.11
3.3.17 – 3.68.12ab,14ab,15ab
3.3.18 – 3.68.15cd,17ab
3.3.19 – 3.68.17cd,18ab
3.3.20ab – 3.68.18cd
3.3.20cd – 3.69.1ab
3.3.21 – 3.69.1cd,2ab
3.3.22 – 3.69.2cd,3ab
3.3.23 – 3.69.3cd,5ab
3.3.24 – 3.69.5cd,4,6ab
3.3.25 – 3.69.7
3.3.26 – 3.69.8
3.3.27 – 3.69.9
3.3.28 – 3.69.10cd,11ab
3.3.29 – 3.69.11cd,12ab
3.3.30 – 3.69.12cd,13ab
3.3.31 – 3.69.14
3.3.32 – 3.69.15
3.3.33 – 3.69.16
3.3.34 – 3.69.17
3.3.35cd – 3.70.3ab
3.3.36 – 3.70.3cd,34ab
3.3.37 – 3.70.34cd,35ab
3.3.38 – 3.70.35cd
3.3.39 – 3.70.37
3.3.40ab – 3.71.1ab
3.3.(42b) – 3.71.2d
3.3.41a – 3.71.3b
3.3.42b-d – 3.71.(2d),4ab
3.3.43 – 3.71.4cd,5ab
3.3.44ab – 3.71.5cd
3.3.44c-f – 3.72.2
3.3.47 – 3.72.25c,26c,26ab
3.3.48a – 3.72.27a
3.3.56ab – 3.76.15cd
3.3.57 – 3.77.1
3.3.58 – 3.77.16a,16c,17cd
3.3.59 – 3.77.18
3.3.60 – 3.77.19
3.3.61 – 3.77.20
3.3.62 – 3.77.22
3.3.63 – 3.77.23
3.3.64 – 3.77.24
3.3.65 – 3.77.25
3.3.66 – 3.77.26
3.3.67 – 3.77.27
3.3.68 – 3.77.28
3.3.69 – 3.77.29
3.3.70 – 3.77.30
3.3.71 – 3.77.31
3.3.72 – 3.77.32
3.3.73 – 3.78.1
3.3.74 – 3.78.2
3.3.75 – 3.78.3
3.3.76 – 3.78.4
3.3.77 – 3.78.5
3.3.78 – 3.78.9
3.3.79 – 3.78.10
3.3.80 – 3.78.11ab,21ab
3.3.81 – 3.78.22
3.3.82 – 3.78.23
3.3.83 – 3.78.24
3.3.84 – 3.78.25
3.3.85 – 3.78.27
3.3.86 – 3.78.28
3.3.87 – 3.78.29
3.3.88 – 3.78.30
3.3.89 – 3.78.31
3.3.90 – 3.78.33
3.3.91 – 3.78.34
3.3.92 – 3.78.35ab
3.3.93 – 3.78.36
3.3.94 – 3.78.37ab
3.3.95 – 3.78.38
3.3.96 – 3.78.39
3.3.97 – 3.78.41
3.3.98 – 3.78.42
3.3.99 – 3.78.43
3.3.100 – 3.79.1
3.3.101 – 3.79.2
3.3.102 – 3.79.3ab,4ab
3.3.103 – 3.79.4cd,21ab
3.3.104 – 3.79.26ab,27cd
3.3.105cd – 3.79.34cd
3.3.106 – 3.80.1
3.3.107 – 3.80.3
3.3.108 – 3.80.4
3.3.109a – 3.80.5a
3.3.110ab – 3.80.7ab
3.3.114cd – 3.81.1ab
3.3.115 – 3.81.1cd
3.3.116 – 3.81.2
3.3.117 – 3.81.3
3.3.118 – 3.81.4
3.3.119 – 3.81.5
3.3.120 – 3.82.1
3.3.121 – 3.82.2
3.3.122 – 3.82.4
3.3.123 – 3.82.6ab,8ab
3.3.124 – 3.82.8cd,9ab
3.3.125 – 3.82.9cd
3.3.126b-d – 3.82.10b,14cd
3.3.127cd – 3.82.15ab
3.3.128 – 3.82.15cd
3.3.129 – 3.82.16
3.3.130 – 3.82.17
3.3.131 – 3.82.18
3.3.132 – 3.82.19
3.3.133 – 3.82.20
3.3.134 – 3.82.35
3.3.135 – 3.82.37
3.3.136 – 3.82.38
3.3.137 – 3.82.39
3.3.138 – 3.82.40
3.3.139 – 3.82.41
3.3.140 – 3.82.42
3.3.141 – 3.82.43ab,44ab
3.3.142 – 3.82.44cd,45ab
3.3.143 – 3.82.45cd,46ab
3.3.144 – 3.82.46cd,47
3.3.145 – 3.82.48
3.3.146 – 3.82.49ab,50ab
3.3.147 – 3.82.50cd,51ab
3.3.148 – 3.82.51cd,52ab
3.3.149 – 3.82.52cd,53ab
3.3.150 – 3.82.53cd,54ab
3.3.151 – 3.82.54cd,55ab
3.3.152ab – 3.82.56ab
3.3.152cd – 3.83.7ab
3.4.3.4.1a – 3.84.1a
3.4.(5) – 3.84.36
3.4.(4) – 3.84.43
3.4.2ab – 3.85.4ab
3.4.4 – 3.(84.43)
3.4.5 – 3.(84.36)
3.4.6 – 3.84.6
3.4.7 – 3.84.7
3.4.8 – 3.84.10
3.4.9 – 3.84.31
3.4.10 – 3.84.33
3.4.11 – 3.84.35
3.4.12 – 3.84.36
3.4.13 – 3.84.37
3.4.14 – 3.84.38
3.4.15 – 3.86.1cd,2ab
3.4.16 – 3.86.2cd,3ab
3.4.17 – 3.86.3cd,4cd
3.4.18 – 3.86.5ab,6cd
3.4.19 – 3.86.7
3.4.20 – 3.86.8ab,10cd
3.4.21 – 3.86.11cd,15ab
3.4.22 – 3.86.16cd,17ab
3.4.23 – 3.86.17cd,18cd
3.4.24ab – 3.86.20cd
3.4.25 – 3.86.23cd,24
3.4.26 – 3.86.25
3.4.27 – 3.86.26a,d,27cd
3.4.28 – 3.86.28
3.4.29cd,30 – 3.86.29
3.4.31 – 3.86.31
3.4.33 – 3.86.35
3.4.34a-c – 3.86.36a-c
3.4.35 – 3.86.37cd,38cd
3.4.38cd – 3.87.2cd
3.4.40ab – 3.87.9cd
3.5.1 – 3.89.1
3.5.2 – 3.89.2
3.5.3 – 3.89.3
3.5.4 – 3.89.4cd,5cd
3.5.5 – 3.89.6
3.5.6 – 3.89.7
3.5.3.5.7 – 3.89.8
3.5.8 – 3.89.9
3.5.10ab – 3.89.25ab
3.5.11 – 3.89.26
3.5.12 – 3.89.27
3.5.(14cd) – 3.89.28ab
3.5.(15cd) – 3.89.29ab
3.5.(16a,cd) – 3.89.29c,30cd
3.5.(15b) – 3.89.31c
3.5.13ab – 3.89.32ab
3.5.14cd – 3.89.(28ab)
3.5.15b-d – 3.89.(31c,29ab)
3.5.16a,cd – 3.89.(29c,30cd)
3.5.17a,cd – 3.89.40c,41ab
3.5.18cd – 3.89.41cd
3.5.19 – 3.89.42
3.5.20 – 3.89.43ab,48cd
3.5.21 – 3.89.49ab
3.5.22 – 3.89.50b-d,52a
3.5.23 – 3.89.53
3.5.24 – 3.90.1
3.5.25a – 3.90.2a
3.6.1cd – 3.92.9ab
3.6.2 – 3.92.10
3.6.3 – 3.96.2
3.6.4 – 3.96.3
3.6.5 – 3.96.4
3.6.6 – 3.98.1
3.6.8 – 3.98.5
3.6.9 – 3.98.6
3.6.10 – 3.98.7
3.6.11 – 3.98.8
3.6.12 – 3.98.9
3.6.13 – 3.98.10
3.6.14 – 3.98.11
3.6.15 – 3.98.12
3.6.16 – 3.98.13
3.6.17 – 3.98.14ab
3.6.18 – 3.98.14cd,15ab
3.6.19 – 3.98.15cd,16ab
3.6.20 – 3.98.16cd,17ab
3.6.21 – 3.98.17cd,18ab
3.6.22 – 3.98.18cd,19ab
3.6.23 – 3.98.19cd,20ab
3.6.24 – 3.98.20cd,21ab
3.6.25 – 3.98.21cd,22ab
3.6.26 – 3.98.22cd,23ab
3.6.27 – 3.98.23cd,24
3.6.28 – 3.98.25
3.6.29 – 3.98.26
3.6.30 – 3.98.27
3.6.31ab – 3.98.28ab (cf. 34ab)
3.6.32 – 3.98.32
3.6.33a-c – 3.98.33ab,34a
3.6.34 – 3.98.35
3.6.35 – 3.98.36ab,d,37b
3.6.36a-d – 3.98.37cd,38cd
3.6.37ab – 3.98.39a,40a
3.6.38 – 3.98.45
3.6.39 – 3.99.1
3.6.40 – 3.99.2
3.6.41 – 3.99.3
3.6.42 – 3.99.5
3.6.43 – 3.99.6ab,7ab
3.6.44 – 3.99.8
3.6.45 – 3.99.9
3.6.46 – 3.99.10
3.6.47 – 3.99.11cd,12ab
3.6.48 – 3.99.16
3.6.49 – 3.99.20
3.6.50 – 3.99.21
3.6.51 – 3.99.22
3.6.52 – 3.99.23
3.6.53 – 3.99.26
3.6.54 – 3.99.27
3.6.55 – 3.99.31
3.6.56 – 3.99.34
3.6.57 – 3.99.35
3.6.58 – 3.99.39
3.7.1 – 3.100.2ab,5ab
3.7.2ab – 3.100.5cd
3.7.3 – 3.100.7
3.7.4 – 3.100.8
3.7.5c-f – 3.100.11
3.7.(7) – 3.100.14cd,15ab
3.7.6 – 3.100.21cd,22ab
3.7.7 – 3.100.(14cd,15ab)
3.7.8 – 3.100.43
3.7.9 – 3.101.1
3.7.10 – 3.101.2
3.7.11 – 3.101.3
3.7.12 – 3.101.4
3.7.13 – 3.101.5cd,6ab
3.7.14ab – 3.101.7ab
3.7.16a,cd – 3.101.15c,16ab
3.7.17 – 3.101.17ab,18ab
3.7.18 – 3.101.19a,c,20cd
3.7.19a-c – 3.101.21ab,22b
3.7.20 – 3.101.22cd,23ab
3.7.21 – 3.101.24
3.7.23 – 3.101.27cd,28ab
3.7.24 – 3.101.28cd,30ab
3.7.25cd – 3.101.31ab
3.7.26a,cd – 3.101.32a,31c,32b
3.7.27 – 3.101.39
3.8.1 – 3.102.1ab,8
3.8.2 – 3.102.9
3.8.5 – 3.103.13cd,14ab
3.8.6 – 3.104.1
3.8.7 – 3.104.2
3.8.8 – 3.104.12
3.8.9 – 3.104.13
3.8.10a-c – 3.104.19a-c
3.8.11 – 3.104.20cd,21ab
3.8.12 – 3.104.26ab,27ab
3.8.13 – 3.104.29cd,30
3.8.14 – 3.104.31
3.8.15 – 3.104.32ab,33ab
3.8.16 – 3.104.34ab,35ab
3.8.17 – 3.104.36ab,37ab
3.8.18 – 3.104.37cd,38ab
3.8.19 – 3.104.39ab,40ab
3.8.20 – 3.104.41
3.8.21ab – 3.104.43ab
3.8.22 – 3.104.48ab,47ab
3.8.23 – 3.104.49
3.8.24 – 3.105.1ab,3ab
3.8.25 – 3.105.5ab,8ab
3.8.26cd – 3.105.11cd
3.8.27ab,d – 3.105.12cd,18b
3.8.28ab – 3.105.25ab
3.8.29b-d – 3.106.5d,7ab
3.8.30 – 3.106.8
3.8.31 – 3.106.9cd,10
3.8.32 – 3.106.13ab,14cd
3.8.33 – 3.106.15a-c,16b
3.8.34 – 3.106.17
3.8.35 – 3.106.20ab,21ab
3.8.36 – 3.106.22
3.8.37 – 3.106.23ab,28ab
3.8.38 – 3.106.29
3.8.39ab,d – 3.106.32cd,30d
3.8.40 – 3.106.36ab,37ab
3.8.41 – 3.106.37cd,38ab
3.8.42 – 3.106.38cd,39ab
3.8.43 – 3.106.40ab,41ab
3.8.44 – 3.106.41cd,42ab
3.8.45 – 3.106.42cd,43ab
3.8.46 – 3.106.44
3.8.47 – 3.106.45
3.8.48 – 3.106.46ab,47ab
3.8.49 – 3.106.48
3.8.50 – 3.106.49ab,50ab
3.8.51 – 3.106.51
3.8.52 – 3.106.52
3.8.53 – 3.106.53ab,54ab
3.8.54 – 3.106.54cd,55cd
3.8.55 – 3.106.56
3.8.56 – 3.106.57ab,58ab
3.8.57 – 3.106.58cd,59ab
3.8.58 – 3.106.59c-f
3.8.59a-d – 3.106.60ab,61ab
3.8.59ef – 3.106.62ab
3.8.60 – 3.106.64ab,66ab
3.8.61 – 3.106.66cd,67ab
3.8.62ab – 3.106.67cd
3.8.62cd – 3.(107.1a),70b
3.8.63 – 3.106.71
3.8.64 – 3.106.72
3.8.(62c) – 3.107.1a
3.8.65 – 3.107.1cd,2ab
3.8.66 – 3.107.2cd,3ab
3.8.67 – 3.107.3cd,4ab
3.8.68ab,d – 3.107.4cd,5b
3.8.69 – 3.107.6ab,7ab
3.8.70 – 3.107.8
3.8.71 – 3.108.1
3.8.72cd – 3.108.9ab
3.8.73 – 3.108.9cd,10ab
3.8.74 – 3.108.10cd,12ab
3.8.75ab – 3.108.12cd
3.8.75cd – 3.109.1ab
3.8.76a-c,e – 3.109.2ab,3c,5c
3.8.77ab – 3.109.6cd
3.8.78 – 3.109.8
3.8.79 – 3.109.9ab,10ab
3.8.80 – 3.109.10cd,11ab
3.8.81 – 3.109.11cd,12ab
3.8.82 – 3.109.12cd,13ab
3.8.83 – 3.109.13cd,17cd
3.8.84 – 3.109.18
3.8.85 – 3.109.19
3.8.86 – 3.109.20,21ab
3.8.87 – 3.109.21cd,22ab
3.8.88 – 3.109.22cd,23ab
3.8.89 – 3.109.23cd,24ab
3.8.90 – 3.109.24cd,25
3.9.1 – 3.110.14
3.9.2 – 3.110.64
3.9.3 – 3.110.65
3.9.4 – 3.110.66
3.9.5 – 3.111.1
3.9.6a-c – 3.111.3a-c
3.9.(8) – 3.111.5
3.9.7 – 3.111.8
3.9.8 – 3.111.(5)
3.9.9 – 3.111.12
3.9.10 – 3.111.15
3.9.11 – 3.111.18
3.9.12 – 3.111.19
3.9.13 – 3.111.20
3.9.14 – 3.111.22
3.9.15 – 3.111.32cd,33ab
3.9.16 – 3.111.33cd,34ab
3.9.17 – 3.111.34cd,35ab
3.9.18 – 3.111.35cd,36ab
3.9.19 – 3.111.40
3.9.20 – 3.111.42
3.9.21 – 3.111.45
3.9.22 – 3.111.46
3.9.23 – 3.112.5
3.9.24 – 3.112.6
3.9.25 – 3.112.8
3.9.26 – 3.112.11
3.9.27 – 3.112.12
3.9.28 – 3.112.13
3.9.29 – 3.112.14
3.9.30 – 3.112.15
3.9.31 – 3.112.16
3.9.32 – 3.112.17
3.9.33 – 3.112.19
3.9.34 – 3.112.20
3.9.35ab,d – 3.112.21ab,d
3.9.36 – 3.112.22
3.9.37 – 3.112.23
3.9.38a-c – 3.112.24cd,25a
3.9.39 – 3.112.25cd,26cd
3.9.40 – 3.113.2
3.9.41 – 3.114.1
3.9.42 – 3.114.3
3.9.43 – 3.114.4
3.9.44 – 3.114.5ab,6ab
3.9.45 – 3.114.7
3.9.46 – 3.114.8
3.9.47 – 3.114.11
3.9.48 – 3.114.12
3.9.49 – 3.114.14
3.9.50 – 3.114.15
3.9.51 – 3.114.16
3.9.52 – 3.114.17
3.9.53 – 3.114.18
3.9.54 – 3.114.19
3.9.55 – 3.114.21
3.9.56 – 3.114.23
3.9.57 – 3.114.29
3.9.58 – 3.114.30
3.9.59 – 3.114.31
3.9.60 – 3.114.34
3.9.61 – 3.114.47
3.9.62 – 3.114.51
3.9.63 – 3.114.53
3.9.64 – 3.114.60
3.9.65 – 3.114.61
3.9.66a-c – 3.114.65a-c
3.9.67 – 3.114.76
3.9.68a-c – 3.115.1ab,2a
3.9.69 – 3.115.4
3.9.70a-c – 3.115.5a-c
3.9.71 – 3.115.7
3.9.72 – 3.115.25
3.9.73a,cd – 3.115.26a,cd
3.9.74 – 3.115.27
3.9.75 – 3.115.28
3.9.76 – 3.115.29
3.9.77a,cd – 3.115.30a,cd
3.9.78 – 3.115.31
3.9.79 – 3.115.32
3.9.80 – 3.115.33
3.9.81 – 3.115.34
3.9.82cd – 3.116.2ab
3.9.83 – 3.116.2cd,3ab
3.9.84 – 3.116.3cd,4ab
3.9.85 – 3.116.4cd,5ab
3.9.86 – 3.116.5cd,6ab
3.9.87ab (cf. 88ab) – 3.116.6cd
3.9.87cd – 3.116.7ab
3.9.88 – 3.116.(6cd),7cd
3.9.89cd – 3.117.2ab
3.9.90 – 3.117.2cd,3cd
3.9.91 – 3.117.5
3.9.92 – 3.117.6
3.9.93 – 3.117.7
3.9.94 – 3.117.8
3.9.95 – 3.117.9
3.9.96 – 3.117.10
3.9.97 – 3.117.11cd,12ab
3.9.98 – 3.117.12cd,13ab
3.9.99 – 3.117.13cd,14ab
3.9.100 – 3.117.14cd,15ab
3.9.101 – 3.117.15cd,16ab
3.9.102 – 3.117.16cd,17ab
3.9.103 – 3.117.17cd,18ab
3.9.104 – 3.117.18cd,19ab
3.9.105a,d – 3.117.19c,20c
3.9.106ab,d – 3.117.21a-c
3.9.107a,cd – 3.117.22b-d
3.9.108ab – 3.117.23ab
3.9.109 – 3.117.24cd,25ab
3.9.110 – 3.118.1
3.9.111 – 3.118.2
3.9.112 – 3.118.3
3.9.113 – 3.118.5
3.9.114 – 3.118.6
3.9.115 – 3.118.7
3.9.116 – 3.118.8
3.9.117 – 3.118.9
3.9.118 – 3.118.10
3.9.119 – 3.118.11
3.9.120 – 3.118.12
3.9.121 – 3.118.13
3.9.122 – 3.118.14
3.9.123 – 3.118.15
3.9.124 – 3.118.16
3.9.125 – 3.118.17
3.9.126 – 3.118.18
3.9.127 – 3.118.19
3.9.128 – 3.118.21ab,22
3.9.129 – 3.118.23
3.9.130 – 3.118.24
3.9.131 – 3.118.30
3.9.133c-f – 3.119.21
3.9.134 – 3.119.22
3.9.135 – 3.119.23
3.9.136a – 3.119.33c
3.9.137cd – 3.120.1cd
3.9.138 – 3.120.2
3.9.139 – 3.120.3
3.9.140 – 3.120.4
3.9.141 – 3.120.5
3.9.142 – 3.120.6
3.9.143 – 3.120.7
3.9.144 – 3.120.8
3.9.145 – 3.120.9
3.9.146 – 3.120.10ab
3.9.147ab – 3.120.12ab
3.9.148c – 3.120.19a
3.9.149 – 3.120.20
3.9.150 – 3.120.21
3.9.151 – 3.120.27
3.9.152 – 3.120.28
3.9.153 – 3.120.29ab,30ab
3.9.154 – 3.121.1
3.9.155 – 3.121.2
3.9.156ab – 3.121.3ab
3.9.157 – 3.121.4
3.9.158 – 3.121.6
3.9.159ab – 3.121.7cd
3.9.160 – 3.121.10
3.9.161ab,d – 3.121.11ab,d
3.9.162ab – 3.121.12ab
3.9.163 – 3.121.21
3.9.165 – 3.121.26
3.9.166 – 3.121.27
3.9.167 – 3.121.29
3.9.168 – 3.121.53
3.9.169 – 3.121.54
3.9.170 – 3.121.55
3.9.171ab,d – 3.121.56ab,d
3.9.172 – 3.121.68
3.9.173 – 3.122.28
(4.1.2) – 3.122.49
3.9.174 – 3.122.55
3.9.175 – 3.122.56

Sthitiprakaraṇa

4.1.1 – 4.1.3
4.1.2 – (3.122.49)
4.1.5 – (6.46.34)
4.1.8 – 4.5.8cd,9ab
4.1.9 – 4.5.9cd,10ab
4.1.10 – 4.5.12cd,13ab
4.1.11 – 4.5.13cd,14ab
4.1.12 – 4.5.14cd,15cd
4.1.13ab – 4.5.17cd
4.1.13cd – 4.6.1ab
4.1.14 – 4.6.1cd,2ab
4.1.15 – 4.6.2cd,17ab
4.1.16 – 4.6.17cd,19ab
4.1.17 – 4.6.19cd,20ab
4.1.18 – 4.6.20cd,21ab
4.1.19 – 4.7.2cd,4ab
4.1.20 – 4.7.5ab,8cd,9ab
4.1.21 – 4.7.13cd,14ab
4.1.22 – 4.7.16cd,18ab
4.1.23cd – 4.8.1ab
4.1.24 – 4.8.1cd,14ab
4.1.25 – 4.8.14cd,15ab
4.1.26a – 4.8.17a
4.1.27 – 4.8.19cd,20ab
4.1.28 – 4.8.20cd,21ab
4.1.29 – 4.8.21cd,22ab
4.1.30 – 4.8.22cd,23ab
4.1.31 – 4.8.23cd,24ab
4.1.32 – 4.8.24cd,25ab
4.1.33ab – 4.8.25cd
4.1.34cd – 4.9.2ab
4.1.35a,cd – 4.9.2c,15ab
4.1.36ab – 4.9.15cd
4.1.36cd – 4.10.1ab
4.1.37 – 4.10.1cd,2ab
4.1.38 – 4.10.2cd,3ab
4.1.39 – 4.10.3cd
4.1.40 – 4.10.4
4.1.41 – 4.10.13
4.1.42 – 4.10.14ab,15cd
4.1.43 – 4.10.16
4.1.44 – 4.10.17
4.1.45 – 4.10.18
4.1.46 – 4.10.23
4.1.47 – 4.10.25
4.1.48 – 4.10.26
4.1.49 – 4.10.27
4.1.50 – 4.10.28
4.1.51 – 4.10.31
4.1.52 – 4.10.33
4.1.53 – 4.10.40
4.1.54 – 4.10.41
4.1.55 – 4.10.46ab,48
4.1.56a-c – 4.10.51ab,52c
4.1.57b,d – 4.10.54b,58b
4.1.58 – 4.10.58cd,59ab
4.1.59ab – 4.10.59cd
4.1.(61) – 4.10.61
4.1.59c – 4.10.62c
4.1.60 – 4.10.63
4.1.61 – 4.10.(61)
4.1.62 – 71ab,72cd
4.1.63 – 4.11.2
4.1.64 – 4.11.3
4.1.65 – 4.11.4
4.1.66 – 4.11.5
4.1.67 – 4.11.6
4.1.68 – 4.11.7
4.1.69 – 4.11.8
4.1.70 – 4.13.17
4.1.71 – 4.14.1
4.1.72 – 4.14.14ab,15ab
4.1.73 – 4.14.16ab,24a
4.1.74 – 4.14.25ab,26ab
4.1.75 – 4.14.27ab,28ab
4.1.76 – 4.14.29ab,30ab
4.1.77 – 4.14.31
4.1.78 – 4.14.32
4.1.79 – 4.14.33
4.1.80 – 4.14.34
4.1.81 – 4.14.35
4.1.82 – 4.14.36
4.1.83cd – 4.14.37cd
4.1.84a-c – 4.14.43a-c
4.1.85 – 4.14.44, 45
4.1.86 – 4.15.1ab
4.1.87b-d – 4.15.2d,3cd
4.1.88 – 4.15.4
4.1.89 – 4.15.21
4.1.90 – 4.15.24
4.1.91 – 4.15.25
4.1.92 – 4.15.26
4.1.93a,cd – 4.16.1a,2cd
4.1.94 – 4.16.3cd,6ab
4.1.95a-c – 4.16.7ab,8a
4.1.96a,cd – 4.16.9c,11ab
4.1.97 – 4.16.11cd,12ab
4.1.98 – 4.16.14ab,15ab
4.1.99 – 4.16.23
4.2.1 – 4.22.1
4.2.2 – 4.22.2
4.2.3 – 4.22.3
4.2.4 – 4.22.4ab,7
4.2.5 – 4.22.8
4.2.6 – 4.22.9
4.2.7 – 4.22.10
4.2.8 – 4.22.16
4.2.9 – 4.22.22
4.2.10 – 4.22.27
4.2.11 – 4.22.28
4.2.12 – 4.22.32
4.2.(14) – 4.23.41
4.2.(15) – 4.23.43a-c,42d
4.2.13 – 4.23.44
4.2.14 – 4.23.(41)
4.2.15 – 4.23.(43a-c,42d)
4.2.16 – 4.23.56
4.2.17 – 4.23.57
4.2.18a-c – 4.23.58a-c
4.2.19 – 4.23.60
4.2.20 – 4.23.61
4.2.21 – 4.24.1
4.2.22 – 4.24.8cd,9ab
4.2.23 – 4.24.9cd,10ab
4.2.24 – 4.24.10cd,11ab
4.2.25 – 4.24.11cd,12ab
4.2.26 – 4.24.12cd,13ab
4.2.27 – 4.24.13cd,14ab
4.2.28 – 4.24.15cd,16ab
4.2.29 – 4.24.18cd,19ab
4.2.30 – 4.24.21
4.2.31 – 4.25.2
4.2.32 – 4.25.3,4ab
4.2.33 – 4.25.6
4.2.34 – 4.25.7
4.2.35 – 4.25.21
4.2.36 – 4.25.22
4.2.37 – 4.25.23
4.2.38 – 4.25.24,26
4.2.39a-c – 4.25.27a-c
4.2.40 – 4.25.28
4.2.41a,cd – 4.25.29a,cd
4.2.42 – 4.25.30
4.2.43 – 4.25.31
4.2.44 – 4.25.32ab,34ab
4.2.45 – 4.25.35a,d,c,36a
4.2.46 – 4.25.40cd,41ab
4.2.47 – 4.25.41cd,42ab
4.2.48ab – 4.25.43ab
4.2.49cd – 4.26.1ab
4.2.50 – 4.26.1cd,2ab
4.2.51 – 4.26.2cd,4ab
4.2.52 – 4.26.4cd,5ab
4.2.53ab – 4.26.5cd
4.2.53cd – 4.27.1ab
4.2.54 – 4.27.5
4.2.55 – 4.27.6
4.2.56 – 4.27.7ab,8ab
4.2.57 – 4.27.8cd,9ab
4.2.58 – 4.27.9cd,10ab
4.2.59 – 4.27.11
4.2.60 – 4.27.12
4.2.61 – 4.27.13
4.2.62 – 4.27.14
4.2.63 – 4.27.15
4.2.64 – 4.27.16
4.2.65 – 4.27.25
4.2.66 – 4.27.31
4.2.67 – 4.27.32
4.2.68 – 4.28.1ab,2ab
4.2.69 – 4.28.4cd,5ab
4.2.70ab – 4.28.5cd
4.2.72 – 4.29.5
4.2.73 – 4.29.9
4.2.74 – 4.29.12
4.2.75 – 4.29.16ab,17ab
4.2.76 – 4.29.19
4.2.77ab – 4.29.21ab
4.2.78 – 4.31.1
4.2.79 – 4.31.2
4.2.80 – 4.31.11
4.2.81 – 4.31.15,16
4.2.82ab – 4.31.17ab
4.2.84 – 4.31.31ab,32ab
4.2.85ab – 4.31.32cd
4.2.86 – 4.31.47
4.3.1 – 4.32.36cd,37ab
4.3.2 – 4.32.37cd,38ab
4.3.3 – 4.32.38cd,39ab
4.3.(5) – 4.32.39cd,40ab
4.3.(6) – 4.32.41cd,42ab
4.3.4 – 4.32.42cd,43ab
4.3.5 – 4.32.(39cd,40ab)
4.3.6 – 4.32.(41cd,42ab)
4.3.7 – 4.32.48cd,49ab
4.3.8 – 4.32.49cd,50ab
4.3.9 – 4.32.50cd,51ab
4.3.10 – 4.32.58
4.3.11 – 4.32.60
4.3.12 – 4.33.14
4.3.13 – 4.33.15
4.3.14 – 4.33.24
4.3.15 – 4.33.28
4.3.16 – 4.33.37
4.3.17 – 4.33.48
4.3.18 – 4.33.49
4.3.19 – 4.33.50
4.3.20 – 4.33.51
4.3.21 – 4.33.52
4.3.22 – 4.33.53cd,54ab
4.3.23 – 4.33.54cd,55ab
4.3.24 – 4.33.56cd,57ab
4.3.25 – 4.33.58cd,59cd
4.3.26 – 4.33.62
4.3.27 – 4.33.63
4.3.28 – 4.33.64
4.3.29 – 4.33.66
4.3.30a-c – 4.34.1ab,3a
4.3.31 – 4.34.3cd,4ab
4.3.32 – 4.34.4cd,5ab
4.3.33 – 4.34.5cd,6ab
4.3.34 – 4.34.6cd,7ab
4.3.35 – 4.34.7cd,8ab
4.3.36 – 4.34.8cd,9ab
4.3.37 – 4.34.9cd,10ab,11ab
4.3.38 – 4.34.12
4.3.39 – 4.34.15
4.3.40 – 4.34.17cd
4.3.41 – 4.34.18
4.3.42 – 4.34.19
4.3.43 – 4.34.20
4.3.44d – 4.34.24d
4.3.45 – 4.34.27
4.3.46 – 4.34.28
4.4.1 – 4.35.2
4.4.2 – 4.35.3
4.4.3 – 4.35.4
4.4.4 – 4.35.5
4.4.5 – 4.35.18
4.4.6 – 4.(38.10)
4.4.7 – 4.36.1
4.4.8 – 4.36.3
4.4.9 – 4.36.7
4.4.10 – 4.36.8
4.4.11 – 4.36.9
4.4.12 – 4.36.10
4.4.13 – 4.36.12
4.4.14 – 4.36.13
4.4.15 – 4.36.14
4.4.16 – 4.36.15
4.4.17 – 4.36.17
4.4.18 – 4.36.18
4.4.19 – 4.36.19,20ab
4.4.20 – 4.37.1
4.4.21 – 4.37.4
4.4.22 – 4.37.5
4.4.23 – 4.37.7
4.4.(6) – 4.38.10
4.4.24 – 4.39.14
4.4.25 – 4.39.15
4.4.26 – 4.39.23
4.4.27 – 4.39.24
4.4.28a-c – 4.39.25a-c
4.4.29a-d – 4.39.43
4.4.30 – 4.41.1
4.4.31 – 4.41.2
4.4.32 – 4.41.3
4.4.33 – 4.41.4
4.4.34 – 4.41.5
4.4.35 – 4.41.13
4.4.36 – 4.41.14
4.4.37 – 4.41.15
4.4.38 – 4.41.20
4.4.39 – 4.41.21
4.4.40ab – 4.41.23ab
4.4.41 – 4.41.30cd,31ab
4.4.42 – 4.41.32cd,33ab
4.4.43 – 4.41.33cd,34ab
4.4.44 – 4.41.37cd,38ab
4.4.45 – 4.42.6
4.4.46ab – 4.42.9cd
4.4.47 – 4.42.11
4.4.48 – 4.42.13ab,14cd
4.4.49 – 4.42.15
4.4.50 – 4.42.16
4.4.51 – 4.42.21
4.4.52 – 4.42.23
4.4.53 – 4.42.24,25ab
4.4.54 – 4.42.26
4.4.55 – 4.42.31
4.4.56 – 4.42.34
4.4.57 – 4.42.36
4.4.58 – 4.42.37
4.4.59 – 4.42.38
4.4.60 – 4.42.44
4.4.61 – 4.42.45,50cd
4.4.62 – 4.42.52
4.4.63 – 4.43.1
4.4.64 – 4.43.2
4.4.65 – 4.43.5
4.4.66 – 4.43.9
4.4.67 – 4.43.10cd,11cd
4.4.68ab – 4.43.12cd
4.4.69cd – 4.43.22ab
4.4.70 – 4.43.25
4.4.71 – 4.43.30
4.4.72 – 4.43.45
4.4.73 – 4.44.4.44.12cd,13ab
4.4.74 – 4.44.13cd,14ab
4.4.75 – 4.44.14cd,15ab
4.4.76 – 4.44.15cd,16ab
4.4.77 – 4.44.16cd,17ab
4.4.78 – 4.44.17cd,18ab
4.4.79a,cd – 4.44.18c,19ab
4.4.80 – 4.44.20cd,21ab
4.4.81ab – 4.44.21cd
4.4.82 – 4.44.22cd,23ab
4.4.83 – 4.44.23cd,24ab
4.4.84 – 4.44.24cd,25ab
4.4.85 – 4.44.25cd,26ab
4.4.86 – 4.44.27cd,28ab
4.4.87 – 4.44.30cd,31ab
4.4.88 – 4.44.31cd,42cd
4.4.89ab – 4.44.43ab
4.4.90 – 4.44.44
4.4.91 – 4.44.45
4.4.92 – 4.44.46cd,47ab
4.4.93 – 4.44.47cd,48ab
4.4.94 – 4.44.48c-f
4.4.95 – 4.45.12
4.4.96 – 4.45.13
4.4.97 – 4.45.14
4.4.98 – 4.45.25cd,26ab
4.4.99 – 4.46.2
4.4.100 – 4.46.4
4.4.101 – 4.46.5
4.4.102 – 4.46.7
4.4.103 – 4.46.8
4.4.104 – 4.46.12
4.4.105 – 4.46.14
4.4.106 – 4.46.16
4.4.107 – 4.46.19
4.4.108 – 4.46.21
4.4.109 – 4.46.22
4.4.110 – 4.46.26
4.4.111 – 4.46.28
4.4.112 – 4.46.33
4.4.114 – 4.47.8
4.4.115 – 4.47.9
4.4.116 – 4.47.11
4.4.117 – 4.47.12
4.4.118a-d – 4.47.32ab,36a,35a
4.4.118ef – 4.47.34a,33a
4.4.119 – 4.47.47
4.4.120 – 4.47.53ab,55cd
4.4.121 – 4.48.8
4.4.122 – 4.48.9
4.4.123 – 4.48.10
4.4.124 – 4.48.13
4.4.125 – 4.48.15cd,16ab
4.4.126 – 4.48.18
4.4.127 – 4.48.19
4.4.128 – 4.48.20
4.4.129 – 4.48.21,22ab
4.4.130 – 4.48.22cd,23ab
4.4.131 – 4.48.23cd,24ab
4.4.132 – 4.48.24cd,25ab
4.4.133 – 4.48.25cd,27ab
4.4.134 – 4.48.27cd,28ab
4.4.135 – 4.48.28cd,29
4.4.136 – 4.48.30
4.4.137 – 4.48.31
4.4.138 – 4.48.32
4.4.139 – 4.48.33
4.4.140 – 4.48.34
4.4.141 – 4.48.35
4.4.142 – 4.48.36
4.4.143 – 4.48.37
4.4.144 – 4.48.38
4.4.145 – 4.48.39
4.4.146 – 4.48.40
4.4.147 – 4.48.41
4.4.148ab – 4.48.42ab
4.4.148cd – 4.49.1ab
4.4.149 – 4.50.2ab,3ab
4.4.150 – 4.50.3cd,4ab
4.4.151 – 4.50.4cd,5ab
4.4.152ab – 4.50.5cd
4.4.152cd – 4.51.2ab
4.4.153 – 4.51.2cd,3ab
4.4.154 – 4.51.3cd,5ab
4.4.155 – 4.51.5cd,6ab
4.4.156 – 4.51.6cd,7
4.4.157 – 4.51.8ab,9cd
4.4.158 – 4.51.10cd,11cd
4.4.159 – 4.51.12
4.4.160 – 4.51.13
4.4.161 – 4.51.14
4.4.162 – 4.51.15
4.4.163 – 4.51.16
4.4.164 – 4.51.17
4.4.165 – 4.51.18
4.4.166 – 4.51.19
4.4.167 – 4.51.20
4.4.168 – 4.51.21
4.4.169 – 4.51.22
4.4.170 – 4.51.23
4.4.171 – 4.51.24
4.4.172 – 4.51.25
4.4.173 – 4.51.26
4.4.174 – 4.51.27
4.4.175 – 4.51.28ab,29ab
4.4.176 – 4.51.29cd,30ab
4.4.177 – 4.51.30cd,31ab
4.4.178 – 4.51.31cd,32ab
4.4.179 – 4.51.32cd,33ab
4.4.180 – 4.52.1
4.4.181 – 4.52.2
4.4.182 – 4.52.3
4.4.183 – 4.52.4
4.4.184 – 4.52.5
4.4.185 – 4.52.6
4.4.186 – 4.52.7
4.4.187 – 4.52.8
4.4.188 – 4.52.9
4.4.189 – 4.52.10
4.4.190 – 4.52.11
4.4.191 – 4.52.12
4.4.192 – 4.52.13
4.4.193 – 4.52.14,15ab
4.4.194 – 4.52.16
4.4.195 – 4.52.17ab,18ab
4.4.196 – 4.52.18cd,19ab
4.4.197 – 4.52.19cd,20ab
4.4.198 – 4.52.20cd
4.4.199 – 4.52.21
4.4.200 – 4.52.22
4.4.201 – 4.52.23
4.4.202 – 4.52.24
4.4.203 – 4.52.25
4.4.204 – 4.52.26,27ab
4.4.205 – 4.52.27cd,28ab
4.4.206 – 4.52.29
4.4.207 – 4.53.1
4.4.208 – 4.53.2
4.4.209 – 4.53.4
4.4.210 – 4.53.5
4.4.211 – 4.53.6
4.4.212 – 4.53.7
4.4.213 – 4.53.8ab,9ab
4.4.214 – 4.53.9cd,10ab
4.4.215 – 4.53.10cd,11ab
4.4.216 – 4.53.11cd,12ab
4.4.217 – 4.53.12c4,13ab
4.4.218 – 4.53.13cd,15ab
4.4.219 – 4.53.15cd,16ab
4.4.220 – 4.53.16cd,17ab
4.4.221 – 4.53.17cd,18cd
4.4.222 – 4.53.19ab,20ab
4.4.223 – 4.53.20cd,21ab
4.4.224 – 4.53.21cd,22ab
4.4.225 – 4.53.22cd,24ab
4.4.226 – 4.53.24cd,25ab
4.4.227 – 4.53.25cd,26ab
4.4.228 – 4.53.27cd,28ab
4.4.229 – 4.53.28cd,29ab
4.4.230 – 4.53.30ab,33ab
4.4.231 – 4.53.33cd,34ab
4.4.232 – 4.53.34cd,35ab
4.4.233 – 4.53.35cd,36ab
4.4.234 – 4.53.36cd,37ab
4.4.235 – 4.53.37cd,38ab
4.4.236 – 4.53.38cd,39ab
4.4.237 – 4.53.42
4.4.238 – 4.53.43
4.4.239 – 4.53.44
4.4.240 – 4.53.47
4.4.241 – 4.53.50
4.4.242 – 4.54.1
4.4.243 – 4.54.2
4.4.244 – 4.54.3
4.4.245 – 4.54.4
4.4.246 – 4.54.5
4.4.247 – 4.54.12
4.4.248 – 4.54.13
4.4.249 – 4.54.14
4.4.250 – 4.54.18
4.4.251 – 4.54.22
4.4.252 – 4.54.37cd,38ab
4.4.253cd – 4.54.38cd
4.4.254 – 4.54.42
4.4.255 – 4.55.1
4.4.256 – 4.55.2ab,5ab
4.4.257 – 4.55.5cd,33ab
4.4.258 – 4.55.33cd,35cd
4.4.259 – 4.55.37ab,38
4.5.1 – 4.56.13
4.5.2 – 4.56.25
4.5.3 – 4.56.30
4.5.4 – 4.56.31
4.5.5 – 4.56.33
4.5.6 – 4.56.34
4.5.7a-d – 4.56.35ab,36cd
4.5.7ef – 4.56.37ab
4.5.8 – 4.56.37cd,38ab
4.5.9 – 4.56.38cd,39ab
4.5.10 – 4.56.39cd,40ab
4.5.11 – 4.56.40cd,41ab
4.5.12 – 4.56.41cd,42ab
4.5.13 – 4.56.42cd,43ab
4.5.14 – 4.56.43cd,44ab
4.5.15 – 4.56.44cd,45ab
4.5.16 – 4.56.45cd,46ab
4.5.17 – 4.56.46cd,47ab
4.5.18 – 4.56.47cd,48
4.5.19 – 4.56.49
4.5.20 – 4.57.19
4.5.21 – 4.57.20
4.5.22 – 4.57.21
4.5.23 – 4.57.22
4.5.24 – 4.57.23
4.5.25 – 4.57.24
4.5.26 – 4.57.25
4.5.27 – 4.57.26
4.5.28 – 4.57.27
4.5.29 – 4.57.28
4.5.30 – 4.57.29
4.5.31 – 4.57.31
4.5.32 – 4.57.36
4.5.33 – 4.57.37
4.5.(35) – 4.57.46
4.5.34ab – 4.57.55/56/57ab
4.5.35 – 4.57.(46)
4.5.36 – 4.58.1
4.5.37 – 4.58.2–4
4.5.38 – 4.58.5
4.5.39 – 4.58.7
4.5.41 – 4.61.1
4.5.42a-c – 4.61.2cd,3a
4.5.43 – 4.61.4ab,5ab
4.5.44 – 4.61.5cd,6cd
4.5.45 – 4.61.7
4.5.46 – 4.61.8ab,12cd
4.5.47 – 4.61.13
4.5.48a,cd – 4.61.14a,16ab
4.5.49 – 4.61.16cd,18ab
4.4.50ab – 4.61.18cd
4.5.50c-f – 4.62.15cd,16ab

Upaśamaprakaraṇa

5.1.1 – 5.5.2
5.1.2 – 5.5.3
5.1.3 – 5.5.39
5.1.4 – 5.5.40
5.1.5 – 5.5.43
5.1.6 – 5.5.44
5.1.7 – 5.5.45
5.1.8 – 5.5.51
5.1.9 – 5.6.8
5.1.10 – 5.6.9
5.1.11 – 5.6.12
5.1.12 – 5.7.1
5.1.13 – 5.7.2
5.1.14 – 5.7.3
5.1.15 – 5.7.4
5.1.16 – 5.7.5
5.1.17 – 5.8.1
5.1.18a-d,f – 5.8.2ab,4cd,5d
5.1.19 – 5.8.6
5.1.20 – 5.8.7
5.1.21 – 5.8.8
5.1.22 – 5.8.9
5.1.23 – 5.8.10
5.1.24 – 5.8.11
5.1.25 – 5.8.13
5.1.26 – 5.8.14
5.1.27 – 5.8.15
5.1.28 – 5.8.16
5.1.29 – 5.8.17
5.1.30a-c:
(cf. 4.2.18a-c – 4.23.58a-c)
5.1.31 – 5.8.18
5.1.32 – 5.9.1
5.1.33 – 5.9.3
5.1.34 – 5.9.4
5.1.35 – 5.9.5
5.1.36 – 5.9.6
5.1.37 – 5.9.7
5.1.38 – 5.9.10
5.1.39 – 5.9.15
5.1.40 – 5.9.21
5.1.41 – 5.9.22
5.1.42 – 5.9.24
5.1.43 – 5.9.25
5.1.44 – 5.9.29
5.1.45 – 5.9.33
5.1.46 – 5.9.35
5.1.47 – 5.9.36
5.1.48 – 5.9.41
5.1.49 – 5.9.44
5.1.50 – 5.9.46
5.1.51 – 5.9.47
5.1.52 – 5.9.52
5.1.53 – 5.9.55
5.1.54 – 5.9.56
5.1.55 – 5.9.60
5.1.56 – 5.9.61
5.1.57 – 5.9.63
5.1.58 – 5.9.65
5.1.59 – 5.10.18
5.1.60 – 5.10.20
5.1.61 – 5.10.21ab,23cd
5.1.62 – 5.10.24
5.1.63 – 5.11.1
5.1.64 – 5.12.14
5.1.65 – 5.12.15
5.1.66 – 5.12.18
5.1.67 – 5.12.26
5.1.68 – 5.12.27
5.1.69 – 5.12.34
5.1.70 – 5.12.37
5.1.71 – 5.12.39
5.1.72 – 5.12.40
5.2.1 – 5.13.5
5.2.2 – 5.13.7
5.2.3 – 5.13.8
5.2.(5) – 5.13.14
5.2.4 – 5.13.15
5.2.5 – 5.13.(14)
5.2.6 – 5.13.20
5.2.7 – 5.13.21
5.2.8 – 5.13.28
5.2.9 – 5.13.29
5.2.10 – 5.13.32
5.2.11a-c – 5.13.33a-c
5.2.12 – 5.13.35
5.2.13 – 5.13.38
5.2.14 – 5.13.47
5.2.15 – 5.13.48
5.2.16 – 5.14.46
5.2.17 – 5.14.48
5.2.18 – 5.14.50
5.2.19 – 5.14.51
5.2.20 – 5.14.52
5.2.21 – 5.15.27
5.2.22 – 5.16.1
5.2.23 – 5.16.2
5.2.24 – 5.16.4
5.2.25 – 5.16.6
5.2.26 – 5.16.7
5.2.27 – 5.16.8
5.2.28 – 5.16.9
5.2.29 – 5.16.10
5.2.30 – 5.16.11
5.2.31 – 5.16.12
5.2.32 – 5.16.15
5.2.33 – 5.16.18
5.2.34 – 5.16.19
5.2.35 – 5.16.21
5.2.36 – 5.16.22
5.2.37 – 5.17.5
5.2.38 – 5.17.7
5.2.39 – 5.17.8
5.2.40 – 5.17.9
5.2.41 – 5.17.13
5.2.42 – 5.17.14
5.2.43 – 5.17.15
5.2.44 – 5.17.16
5.2.45 – 5.17.17
5.2.46 – 5.17.19
5.2.47 – 5.17.20
5.2.48 – 5.17.22
5.2.49 – 5.17.27
5.2.50 – 5.17.28
5.2.51 – 5.18.5
5.2.52 – 5.18.6
5.2.53 – 5.18.7ab,8cd
5.2.54 – 5.18.9
5.2.55 – 5.18.17
5.2.56 – 5.18.18
5.2.(59) – 5.18.19
5.2.(60) – 5.18.21
5.2.57 – 5.18.22
5.2.58 – 5.18.25
5.2.59 – 5.18.(19)
5.2.60 – 5.18.(21)
5.2.61 – 5.18.57
5.2.62a-c – 5.18.61a-c
5.2.63 – 5.18.65
5.2.64 – 5.19.1
5.2.65 – 5.19.3
5.2.66 – 5.19.9ab,11ab
5.2.67 – 5.19.11cd,12ab
5.2.68a-c – 5.19.12cd,13a
5.2.69 – 5.19.14
5.2.70 – 5.19.15
5.2.71 – 5.19.16ab,17cd
5.2.72 – 5.19.18
5.2.73 – 5.19.19
5.2.74b-d – 5.19.23b-d
5.2.75 – 5.19.24
5.2.76 – 5.19.25
5.2.77a-c – 5.19.26ab,27a
5.2.78 – 5.19.27cd,28cd
5.2.79 – 5.19.31ab,34ab
5.2.80 – 5.19.35
5.2.81 – 5.19.41
5.2.82 – 5.20.2
5.2.83 – 5.20.3
5.2.84 – 5.20.4
5.2.85 – 5.20.5
5.2.86 – 5.20.6
5.2.87 – 5.20.9
5.2.88 – 5.20.12
5.2.89 – 5.20.14
5.2.90 – 5.20.15
5.2.91 – 5.20.22
5.2.92 – 5.20.33
5.2.93 – 5.20.37
5.2.94 – 5.20.43
5.2.95 – 5.21.1
5.2.96 – 5.21.2
5.2.97 – 5.21.4
5.2.98 – 5.21.6
5.2.99 – 5.21.7
5.2.100 – 5.21.8
5.2.101 – 5.21.9
5.2.102 – 5.21.10
5.2.103 – 5.21.11
5.2.104 – 5.21.12
5.2.105 – 5.21.14
5.2.106 – 5.21.15
5.2.107 – 5.21.16
5.2.108 – 5.21.20
5.2.109 – 5.21.21
5.2.110 – 5.21.30
5.3.1 – 5.22.1
5.3.2 – 5.22.6
5.3.3 – 5.22.8
5.3.4 – 5.22.17
5.3.5 – 5.22.24
5.3.6 – 5.22.25
5.3.7 – 5.22.26
5.3.8a,cd – 5.22.27c,29ab
5.3.9 – 5.22.29cd,30
5.3.10 – 5.22.32
5.3.11 – 5.22.33
5.3.12 – 5.22.34
5.3.13 – 5.22.37
5.3.14 – 5.22.41
5.3.15 – 5.22.42
5.3.16 – 5.22.43
5.3.17 – 5.22.44
5.3.18 – 5.22.45
5.3.19 – 5.22.48
5.3.20 – 5.23.1
5.3.21 – 5.23.2
5.3.22 – 5.23.6
5.3.23 – 5.23.7
5.3.24a-c – 5.23.8a-c
5.3.25 – 5.23.9
5.3.26 – 5.23.10
5.3.27 – 5.23.11
5.3.28 – 5.23.13
5.3.29 – 5.23.15
5.3.30 – 5.23.22
5.3.31 – 5.24.3
5.3.32 – 5.24.12
5.3.33 – 5.24.13
5.3.34 – 5.24.17
5.3.35 – 5.24.18
5.3.36 – 5.24.45
5.3.37 – 5.24.46
5.3.38 – 5.24.47
5.3.39 – 5.24.52
5.3.40 – 5.24.62cd,63ab
5.3.41 – 5.24.71
5.3.42 – 5.25.1
5.3.43 – 5.25.2
5.3.44 – 5.25.4
5.3.45 – 5.25.18
5.3.46 – 5.26.1
5.3.47 – 5.26.3
5.3.48 – 5.26.5
5.3.49 – 5.26.7
5.3.50 – 5.26.9
5.3.51 – 5.26.10
5.3.52 – 5.26.11
5.3.53 – 5.26.12
5.3.54 – 5.26.13
5.3.55 – 5.26.14
5.3.56 – 5.26.15
5.3.57 – —
5.3.58 – 5.27.2
5.3.59 – 5.27.20
5.3.60 – 5.27.24cd,25ab
5.3.61 – 5.27.31cd,32ab
5.3.62 – 5.27.32cd,33ab
5.3.63 – 5.27.33cd,34ab
5.3.64 – 5.27.35
5.3.65 – 5.28.1
5.3.66 – —
5.3.67 – 5.29.21
5.3.68 – 5.29.30cd,31ab
5.3.69 – 5.29.34
5.3.70 – 5.29.44
5.3.71 – 5.29.54
5.3.72 – 5.29.55
5.4.1 – 5.30.1
5.4.2c – 5.31.1c
5.4.3 – 5.31.28
5.4.4 – 5.31.32
5.4.5 – 5.31.33
5.4.6b-c – 5.31.34b-c
5.4.7 – 5.31.35
5.4.8 – 5.31.37
5.4.9 – 5.31.38
5.4.10 – 5.31.40
5.4.11 – 5.32.1
5.4.12 – 5.32.2
5.4.13 – 5.32.5
5.4.14 – 5.32.7
5.4.15 – 5.32.8
5.4.16 – 5.32.17
5.4.17 – 5.32.19
5.4.18 – 5.32.20
5.4.19 – 5.32.21
5.4.20 – 5.32.22
5.4.21 – 5.32.23
5.4.22a-c – 5.32.25a-c
5.4.23 – 5.32.26
5.4.24 – 5.32.27
5.4.25 – 5.32.32
5.4.26 – 5.33.2
5.4.27 – 5.33.4
5.4.28 – 5.33.5
5.4.29 – 5.33.6
5.4.30 – 5.33.7ab,8ab
5.4.31 – 5.33.9
5.4.32a,cd – 5.33.10a,13ab
5.4.33 – 5.33.14
5.4.34 – 5.33.15
5.4.35 – 5.33.16
5.4.36 – 5.33.17
5.4.37 – 5.33.18
5.4.38 – 5.33.19
5.4.39 – 5.33.20
5.4.40 – 5.33.21
5.4.41 – 5.33.22
5.4.(44) – 5.33.23
5.4.(43) – 5.33.24
5.4.(45) – 5.33.25
5.4.42 – 5.33.26
5.4.43 – 5.33.(24)
5.4.44 – 5.33.(23)
5.4.45 – 5.33.(25)
5.4.46 – 5.33.(27
5.4.47 – 5.34.1
5.4.48 – 5.34.2
5.4.49 – 5.34.3
5.4.50 – 5.34.4
5.4.51 – 5.34.5
5.4.52 – 5.34.6
5.4.53 – 5.34.7
5.4.54 – 5.34.8
5.4.55 – 5.34.9
5.4.56 – 5.34.10
5.4.57 – 5.34.11
5.4.58 – 5.34.12
5.4.59 – 5.34.13
5.4.60 – 5.34.14
5.4.61 – 5.34.15
5.4.62 – 5.34.16
5.4.63 – 5.34.17
5.4.(65) – 5.34.18
5.4.64 – 5.34.19
5.4.65 – 5.34.(18)
5.4.66 – 5.34.20
5.4.67 – 5.34.63
5.4.68 – 5.34.64
5.4.69 – 5.34.68
5.4.70 – 5.34.69
5.4.71 – 5.34.90
5.4.72 – 5.34.100
5.4.73 – 5.34.101
5.4.74 – 5.34.104
5.4.75 – 5.34.109
5.4.76 – 5.34.112
5.4.77 – 5.34.113
5.4.78 – 5.34.114
5.4.79 – 5.34.115
5.4.80 – 5.35.4
5.4.81 – 5.35.8
5.4.82 – 5.35.10
5.4.83 – 5.35.11
5.4.84 – 5.35.38cd,39ab
5.4.85 – 5.35.41cd,42ab
5.4.86 – 5.35.77
5.4.87 – 5.35.78
5.4.88 – 5.35.81
5.4.89 – 5.36.61
5.4.90 – 5.36.77
5.4.91 – 5.36.78
5.4.92 – 5.37.1
5.4.93 – 5.37.2ab,5ab
5.4.94 – 5.37.7
5.4.95 – 5.38.1
5.4.96 – 5.38.6cd,7ab
5.4.97a-e – 5.38.7cd,8a-c
5.4.98 – 5.38.10
5.4.99 – 5.38.11
5.4.100 – 5.38.14
5.4.101 – 5.38.15
5.4.102 – 5.38.16
5.4.103 – 5.38.19cd,20ab
5.4.104a,c – 5.39.1a,2c
5.4.105 – 5.39.6
5.4.106 – 5.39.7
5.4.107 – 5.39.8ab,11ab
5.4.108a-c – 5.39.12a-c
5.4.109 – 5.39.14
5.4.110 – 5.39.15
5.4.111 – 5.39.16
5.4.112 – 5.39.17
5.4.113 – 5.39.18ab,19ab
5.4.114a-c – 5.39.21a-c
5.4.115 – 5.39.22
5.4.116 – 5.39.23
5.4.117 – 5.39.25
5.4.118 – 5.39.28
5.4.119 – 5.39.38
5.4.120 – 5.39.39
5.4.121 – 5.39.47
5.4.122 – 5.39.48
5.4.123 – 5.39.49
5.4.124 – 5.40.19
5.4.125 – 5.41.24
5.4.126 – 5.41.25
5.4.127 – 5.41.27
5.4.128 – 5.41.30
5.4.129 – 5.41.31
5.4.130a-c – 5.42.1a-c
5.4.131 – 5.42.10
5.4.132 – 5.42.14
5.4.133 – 5.42.15
5.4.134 – 5.42.16
5.5.1 (cf. 89) – 5.44.1
5.5.2 – 5.44.2
5.5.3 – 5.44.3ab,4ab
5.5.4 – 5.44.6
5.5.5a-c – 5.44.7ab,8c
5.5.6 – 5.44.9ab,10ab
5.5.7 – 5.44.11
5.5.8 – 5.44.12
5.5.9 – 5.44.13
5.5.10 – 5.44.14
5.5.11 – 5.44.15ab,16ab
5.5.12 – 5.44.17
5.5.13 – 5.44.18
5.5.14 – 5.44.19ab,20ab
5.5.15a,cd – 5.44.21a,22ab
5.5.16 – 5.44.25c,26d,27cd
5.5.17a-d – 5.44.33ab,35ab
5.5.17ef – 5.44.38ab
5.5.18 – 5.45.1ab,2ab
5.5.19 – 5.45.3cd,4ab
5.5.20 – 5.45.5ab,6ab
5.5.21 – 5.45.6cd,8ab
5.5.22 – 5.45.8cd,12ab
5.5.23 – 5.45.12cd,15ab
5.5.24 – 5.45.16ab,17cd
5.5.25 – 5.45.18ab,20ab
5.5.26-27 – 5.45.21ab-24ab
5.5.28 – 5.45.25ab,27ab
5.5.29 – 5.45.27cd,28ab
5.5.30 – 5.45.28cd,29ab
5.5.31 – 5.45.31
5.5.32 – 5.45.32ab,33
5.5.33 – 5.45.35ab,42a,c
5.5.34 – 5.45.44ab,45ab
5.5.35 – 5.45.48
5.5.36 – 5.46.1
5.5.37 – 5.46.4ab,5ab
5.5.38 – 5.46.7ab,8ab
5.5.39 – 5.46.9ab,10ab
5.5.40ab – 5.46.11ab
5.5.41 – —
5.5.42 – 5.46.15
5.5.43 – 5.46.16
5.5.44 – 5.46.19ab,22ab
5.5.45 – 5.46.22cd,28ab
5.5.46 – 5.46.28cd,30ab
5.5.47 – 5.46.30cd,31ab
5.5.48 – 5.46.31cd,41ab
5.5.49 – 5.46.41cd,42ab
5.5.50 – 5.46.43ab,44ab
5.5.51ab – 5.46.44cd
5.5.52 – 5.47.1ab,7ab
5.5.53 – 5.47.7c,8c,15ab
5.5.54 – 5.47.15cd,16ab
5.5.55 – 5.47.16cd,17ab
5.5.56 – 5.47.18ab,19ab
5.5.57a,cd – 5.47.19c,21ab
5.5.58 – 5.47.21cd
5.5.59 – 5.47.23
5.5.60 – 5.47.24ab,25ab
5.5.61 – 5.47.25cd,27ab
5.5.62 – 5.47.27cd,28ab
5.5.63 – 5.47.28cd,29ab
5.5.64 – 5.47.29cd
5.5.65b,c – 5.47.32d,c
5.5.66ab,d – 5.47.35ab,39c
5.5.67a-c – 5.47.40ab,44a
5.5.68cd – 5.48.13ab
5.5.69a-c – 5.48.13cd,14a
5.5.70a-c – 5.48.17a-c
5.5.71 – 5.48.34
5.5.72 – 5.48.36
5.5.73 – 5.48.37
5.5.74 – 5.48.39
5.5.75 – 5.48.40ab,41cd
5.5.76 – 5.48.43
5.5.77ab – 5.48.44ab
5.5.78 – 5.48.51ab,53c,b
5.5.79 – 5.48.56
5.5.80 – 5.48.57ab,58a,d
5.5.81 – 5.48.59ab,60ab
5.5.82 – 5.48.61
5.5.83 – 5.49.7
5.5.84 – 5.49.10
5.5.85 – 5.49.28
5.5.86 – 5.49.29
5.5.87a,cd – 5.49.30a,cd
5.5.88 – 5.49.34ab,35ab
5.5.89 (cf. 1) – 5.(44.1)
5.5.90 – 5.49.35cd,36a,35b
5.5.91 – 5.49.38a-c,39d
5.5.92 – 5.49.40
5.5.93 – 5.49.41
5.5.94 – 5.49.42ab,43ab
5.5.95a-c – 5.49.45ab,46a
5.5.96 – 5.49.46cd
5.5.97 – 5.49.47
5.6.1 – 5.50.1
5.6.2 – 5.50.4
5.6.3 – 5.50.12
5.6.4 – 5.50.16
5.6.5 – 5.50.17
5.6.6 – 5.50.21
5.6.7 – 5.50.22
5.6.8 – 5.50.26
5.6.9 – 5.50.29
5.6.10 – 5.50.31
5.6.11 – 5.50.34
5.6.12 – 5.50.35
5.6.13 – 5.50.39
5.6.14 – 5.50.43
5.6.15 – 5.50.45
5.6.16 – 5.50.55
5.6.17 – 5.50.57
5.6.18 – 5.50.58
5.6.19 – 5.50.60
5.6.20 – 5.50.61
5.6.21 – 5.50.62
5.6.22 – 5.51.5
5.6.23 – 5.51.6
5.6.24 – 5.51.7
5.6.25 – 5.51.9
5.6.26 – 5.51.12ab,13a,d
5.6.27 – 5.51.14ab,15ab
5.6.28a,cd – 5.51.15c,17ab
5.6.29 – 5.51.18
5.6.30 – 5.51.19ab,20ab
5.6.31 – 5.51.22
5.6.32 – 5.51.31
5.6.33 – 5.51.33
5.6.34 – 5.51.35
5.6.35 – 5.51.38
5.6.36 – 5.51.39
5.6.37a-c – 5.51.40a-c
5.6.38a,cd – 5.51.41a,43cd
5.6.39a – 5.51.42a
5.6.40 – 5.51.45ab,47ab
5.6.41 – 5.51.48
5.6.42 – 5.52.1ab,3ab
5.6.43 – 5.52.4ab,5ab
5.6.44 – 5.52.6
5.6.45 – 5.52.7
5.6.46 – 5.52.8
5.6.47 – 5.52.9
5.6.48 – 5.52.10
5.6.49 – 5.52.12
5.6.50 – 5.52.13ab,15
5.6.51 – 5.52.16
5.6.52 – 5.52.17
5.6.53 – 5.52.18
5.6.54 – 5.52.19
5.6.55 – 5.52.20
5.6.56 – 5.52.21
5.6.57 – 5.52.22ab,23cd
5.6.58 – 5.52.25
5.6.59 – 5.52.33
5.6.60 – 5.52.36
5.6.61 – 5.52.37
5.6.62 – 5.52.38
5.6.63 – 5.52.39
5.6.64 – 5.52.40
5.6.65 – 5.52.42
5.6.66 – 5.52.43
5.6.67 – 5.52.45
5.6.68 – 5.52.46
5.6.69 – 5.52.47
5.6.70 – 5.52.59
5.6.71 – 5.52.61
5.6.72 – 5.52.64
5.6.73 – 5.52.69
5.6.74 – 5.52.70
5.6.75 – 5.53.67
5.6.76 – 5.53.75
5.6.77 – 5.53.78
5.6.78 – 5.53.79
5.6.79 – 5.53.80
5.6.80 – 5.54.1
5.6.81 – 5.54.3
5.6.82 – 5.54.4
5.6.83 – 5.54.5
5.6.84 – 5.54.6
5.6.85 – 5.54.7ab,8ab
5.6.86 – 5.54.9
5.6.87 – 5.54.10
5.6.88 – 5.54.11
5.6.89 – 5.54.12
5.6.90 – 5.54.13
5.6.91 – 5.54.14ab,15
5.6.92 – 5.54.16
5.6.93 – 5.54.17
5.6.94 – 5.54.18
5.6.95 – 5.54.19
5.6.96 – 5.54.20ab,21ab
5.6.97 – 5.54.22
5.6.98 – 5.54.23ab,24ab
5.6.99 – 5.54.25ab,26ab
5.6.100 – 5.54.28
5.6.101a,cd – 5.54.30c,31cd
5.6.102 – 5.54.32
5.6.103 – 5.54.33ab,34c,b
5.6.104 – 5.54.35ab,36ab
5.6.105 – 5.54.37
5.6.106 – 5.54.38
5.6.107 – 5.54.39
5.6.108 – 5.54.40ab,41ab
5.6.109 – 5.54.42
5.6.110 – 5.54.43
5.6.111a-d – 5.54.44ab,45ab
5.6.111ef – 5.54.46ab
5.6.112 – 5.54.47a-c,48d
5.6.113a,cd – 5.54.49a,51ab
5.6.113ef – 5.54.52ab
5.6.114 – 5.54.53
5.6.115 – 5.54.54
5.6.116 – 5.54.55
5.6.117 – 5.54.56
5.6.118 – 5.54.57
5.6.119 – 5.54.58
5.6.120 – 5.54.59
5.6.121 – 5.54.60
5.6.122 – 5.54.61
5.6.123 – 5.54.62
5.6.124 – 5.54.63
5.6.125 – 5.54.64ab,65ab
5.6.126 – 5.54.66
5.6.127 – 5.54.67
5.6.128 – 5.54.68
5.6.129ab – 5.54.70ab
5.6.129cd/130 – 5.54.71
5.6.131 – 5.54.74a-c,75d
5.6.132 – 5.54.77cd,78ab
5.6.133 – 5.54.78cd,79ab
5.6.134 – 5.54.79cd,80ab
5.6.135 – 5.54.83
5.6.136 – 5.54.84
5.6.137 – 5.54.85
5.6.138 – 5.54.86
5.6.139 – 5.54.89
5.6.140 – 5.54.91ab,92ab
5.6.141 – 5.54.93
5.6.142 – 5.55.1
5.6.143 – 5.55.2
5.6.144 – 5.55.3
5.6.145 – 5.55.4
5.6.146 – 5.55.6
5.6.147 – 5.55.7
5.6.148 – 5.55.8
5.6.149 – 5.55.9ab,10ab
5.6.150 – 5.55.10cd,11ab
5.6.151 – 5.55.11cd,12ab
5.6.152 – 5.55.12cd,13ab
5.6.153 – 5.55.13cd
5.6.154 – 5.55.14
5.6.155 – 5.55.15
5.6.156 – 5.55.16
5.6.157 – 5.55.17ab
5.6.158ab – 5.55.17cd
5.6.158cd
(cf. 160cd) – 5.55.18ab
5.6.159 – 5.55.18cd,19ab
5.6.160ab – 5.55.19cd
5.6.160cd
(cf. 158cd) – 5.55.(18ab)
5.6.161 – 5.55.20ab
5.6.162 – 5.55.20cd,21ab
5.6.163 – 5.55.21cd,22ab
5.6.164 – 5.55.23
5.6.165 – 5.55.24
5.6.155 – 5.55.25
5.7.1 – 5.56.1
5.7.2 – 5.56.2
5.7.3 – 5.56.3
5.7.4 – 5.56.4
5.7.5 – 5.56.5
5.7.6 – 5.56.6
5.7.7 – 5.56.7
5.7.8 – 5.56.8
5.7.9 – 5.56.9
5.7.10 – 5.56.10
5.7.11 – 5.56.11
5.7.12 – 5.56.12
5.7.13 – 5.56.13
5.7.14 – 5.56.14
5.7.15 – 5.56.15
5.7.16 – 5.56.16
5.7.17 – 5.56.17
5.7.18 – 5.56.18
5.7.19 – 5.56.19
5.7.20 – 5.56.21
5.7.21 – 5.56.22
5.7.22 – 5.56.30
5.7.23 – 5.56.31,32ab
5.7.24 – 5.56.33ab,34ab
5.7.25 – 5.56.34cd,35
5.7.26 – 5.56.43
5.7.27 – 5.56.49
5.7.28 – 5.56.55cd,56cd
5.7.29 – 5.57.27
5.7.30 – 5.58.1
5.7.31 – 5.58.3ab,9ab
5.7.32 – 5.58.11ab,12ab
5.7.33 – 5.58.14ab,15ab
5.7.34 – 5.58.16
5.7.35 – 5.58.18
5.7.36 – 5.58.20ab,21ab
5.7.37 – 5.58.22ab,23ab
5.7.38 – 5.58.24ab,25ab
5.7.39 – 5.58.25cd,26ab
5.7.40 – 5.58.26cd,27ab
5.7.41 – 5.58.27cd,28ab
5.7.42 – 5.58.28cd
5.7.43 – 5.58.29
5.7.44 – 5.58.30ab,32ab
5.7.45 – 5.58.32cd,33ab
5.7.46 – 5.58.34ab,35ab
5.7.47 – 5.58.39
5.7.48 – 5.58.41cd,ab
5.7.49 – 5.58.44
5.7.50 – 5.58.45
5.7.51 – 5.58.47
5.7.52 – 5.58.48
5.7.53 – 5.59.1
5.7.54 – 5.59.2
5.7.55 – 5.59.9
5.7.56 – 5.59.10ab,12ab
5.7.57 – 5.59.13cd,15cd
5.7.58 – 5.59.17cd,19ab
5.7.59 – 5.59.19cd,20
5.7.60 – 5.59.21
5.7.61 – 5.59.32
5.7.62 – 5.59.38
5.7.63 – 5.60.1
5.7.64 – 5.60.5ab
5.7.65 – 5.60.6
5.7.66 – 5.61.6
5.7.67 – 5.61.8
5.7.68 – 5.61.9ab,10ab
5.7.69a-c – 5.61.11ab,12a
5.7.70a,cd – 5.61.12c,15a,d
5.7.71a,cd – 5.61.17a,18ab
5.7.72 – 5.61.18cd,19ab
5.7.73 – 5.61.20ab,21ab
5.7.74a-d – 5.61.22a,23d,25ab
5.7.74ef – 5.61.23ab
5.7.75 – 5.61.28ab,31ab
5.7.76 – 5.61.31cd,38ab
5.7.77a – 5.61.39a
5.7.77cd – 5.62.3ab
5.7.78 – 5.62.3cd
5.7.79 – 5.62.5
5.7.80 – 5.62.6
5.7.81 – 5.62.7
5.7.82 – 5.62.8
5.7.83 – 5.62.9
5.7.84 – 5.62.10
5.7.85 – 5.62.11
5.7.86 – 5.62.16
5.7.87 – 5.62.17
5.7.88 – 5.62.25
5.7.89 – 5.63.1a-c,3b
5.7.90 – 5.63.3a,4b,5a,d
5.7.91 – 5.63.17
5.8.1 – 5.64.1
5.8.2 – 5.64.6
5.8.3 – 5.64.21ab,22a,d
5.8.4 – 5.64.23ab,22c,25b
5.8.5 – 5.64.25cd,29
5.8.6 – 5.64.31
5.8.7 – 5.64.32
5.8.8 – 5.64.37
5.8.9 – 5.64.38
5.8.10 – 5.64.44
5.8.11 – 5.64.48
5.8.12 – 5.64.49
5.8.13 – 5.64.50
5.8.14 – 5.64.51
5.8.15 – 5.64.52
5.8.16 – 5.64.54
5.8.17 – 5.64.55
5.8.18ab – 5.65.1ab
5.8.19 – 5.65.4
5.8.20 – 5.65.5
5.8.21 – 5.65.17ab,20cd
5.8.22 – 5.65.21
5.8.23 – 5.65.22ab,23ab
5.8.24 – 5.65.24a,25b-d
5.8.25 – 5.65.28ab,30ab
5.8.26 – 5.66.2
5.8.27 – 5.6.3ab,4cd
5.8.28 – 5.6.5
5.8.29 – 5.6.6
5.8.30 – 5.6.7
5.8.31 – 5.6.9
5.8.32 – 5.6.10
5.8.33 – 5.6.11
5.8.34 – 5.6.12
5.8.35 – 5.6.13
5.8.36 – 5.6.39
5.9.1 – 5.67.1
5.9.2 – 5.67.2
5.9.3 – 5.67.33
5.9.4 – 5.67.42
5.9.5 – 5.68.1
5.9.6 – 5.68.2
5.9.7 – 5.68.3
5.9.8 – 5.68.4
5.9.9 – 5.68.5
5.9.10 – 5.68.6
5.9.11 – 5.68.8
5.9.12 – 5.68.9
5.9.13 – 5.68.16
5.9.14 – 5.68.17c,b,a,d
5.9.15 – 5.68.21
5.9.16 – 5.68.22
5.9.17 – 5.68.23
5.9.18 – 5.68.24
5.9.19 – 5.68.28
5.9.20 – 5.68.30
5.9.21 – 5.68.44
5.9.22 – 5.68.45
5.9.23 – 5.68.53
5.9.24 – 5.69.1
5.9.25 – 5.69.2
5.9.26 – 5.69.3
5.9.27 – 5.69.4
5.9.28 – 5.69.5
5.9.29 – 5.69.6
5.9.30 – 5.69.7
5.9.31 – 5.69.8
5.9.32 – 5.69.9
5.9.33 – 5.69.10
5.9.34 – 5.69.11
5.9.35 – 5.70.5
5.9.36 – 5.70.12
5.9.37 – 5.70.26
5.9.38 – 5.70.31
5.9.39 – 5.70.32
5.9.40 – 5.70.33
5.9.41 – 5.71.56ab,57c,b
5.9.42 – 5.72.33cd,34ab
5.9.43 – 5.72.34cd,36ab
5.9.44ab – 5.72.37cd
5.9.45cd – 5.72.40cd
5.9.46 – 5.72.41
5.9.47 – 5.72.43cd,44ab
5.9.48ab – 5.73.35ab
5.9.49a-c – 5.74.9a-c
5.9.50 – 5.74.10
5.9.51 – 5.74.33cd,34ab
5.9.52 – 5.74.34cd,35ab
5.9.53 – 5.74.35cd,36ab
5.9.54 – 5.74.46
5.9.55 – 5.74.47
5.9.56 – 5.74.71
5.9.57 – 5.74.82
5.9.58 – 5.74.83
5.9.59a-c – 5.74.84ab,(83c)
5.9.60 – 5.75.50
5.9.61 – 5.75.52
5.9.62 – 5.77.7
5.9.63 – 5.77.13
5.9.64 – 5.77.14
5.9.65 – 5.77.15cd,16a,15b
5.9.66 – 5.77.29
5.9.67 – 5.77.30
5.9.68 – 5.78.2
5.9.69 – 5.78.3
5.9.70 – 5.78.4
5.9.71 – 5.78.5ab,6ab
5.9.72 – 5.78.8
5.9.73 – 5.78.15
5.9.74 – 5.78.16
5.9.75 – 5.78.17
5.9.76 – 5.78.18
5.9.77 – 5.78.19
5.9.78 – 5.78.20
5.9.79 – 5.78.21
5.9.80 – 5.78.25
5.9.31 – 5.78.27
5.9.82 – 5.78.28
5.9.83 – 5.78.29
5.9.84 – 5.78.30
5.9.85 – 5.78.31
5.9.86 – 5.78.39
5.9.87 – 5.78.40
5.9.(91) – 5.78.41
5.9.88 – 5.78.46
5.9.(92) – 5.78.49
5.9.89 – 5.79.1
5.9.(94) – 5.79.2
5.9.(93) – 5.79.3
5.9.90 – 5.79.8
5.9.91 – 5.(78.41)
5.9.92 – 5.(78.49)
5.9.93 – 5.79.(3)
5.9.94 – 5.79.(2)
5.9.95 – 5.79.9
5.9.96 – 5.79.10
5.9.97 – 5.79.11
5.9.98 – 5.79.12
5.9.99 – 5.79.13
5.9.100 – 5.79.15
5.9.101 – 5.79.16
5.9.102 – 5.79.17
5.9.103 – 5.79.20
5.9.104 – 5.82.3
5.9.105a – 5.82.4a
5.9.106 – 5.82.5
5.9.107a,cd – 5.82.6a,7ab
5.9.108 – 5.82.8ab,9ab
5.9.109 – 5.82.10ab,11ab
5.9.110cd – 5.82.11cd
5.9.111 – 5.82.12
5.9.112 – 5.82.15,16ab
5.9.(120) – 5.82.21
5.9.113 – 5.82.23
5.9.(121) – 5.82.24
5.9.114 – 5.82.26
5.9.115 – 5.82.27
5.9.116a-d – 5.82.28ab,29ab
5.9.116ef – 5.82.28cd
5.9.(122a-d) – 5.82.75ab,79cd
5.9.(122ef) – 5.82.80ab
5.9.117 – 5.83.32cd,34ab
5.9.118 – 5.83.42cd,43ab
5.9.119 – 5.83.43cd,44ab
5.9.120 – 5.(82.21)
5.9.121 – 5.(82.24)
5.9.122a-d – 5.(82.75ab,79cd)
5.9.122ef – 5.(82.80ab)
5.9.123ab – 5.84.1ab
5.9.124 – 5.84.3
5.9.125 – 5.84.5
5.9.126 – 5.84.6
5.9.127 – 5.84.7
5.9.128cd – 5.84.15cd
5.9.129a,d – 5.84.17a,17d
5.9.130a-d – 5.84.18
5.9.131 – 5.84.19
5.9.132 – 5.84.20
5.9.133 – 5.84.21
5.9.134ab,d – 5.84.27ab,28d
5.9.135 – 5.85.2ab,3cd
5.9.136ab – 5.85.4ab
5.9.137,138 – —
5.9.139a-d – 5.85.10ab,15cd
5.9.139ef – 5.85.16ab
5.9.140ab – 5.85.16cd
5.9.141 – 5.85.20c,(2b),21ab
5.9.142 – 5.85.21cd,22ab
5.9.143cd – 5.85.22cd
5.9.144 – 5.85.23ab
5.9.145 – 5.85.23cd,25cd
5.9.146 – 5.85.26cd,27ab
5.9.147 – 5.85.27cd
5.9.148 – 5.85.28
5.9.149 – 5.86.1ab,2cd
5.9.150 – 5.86.3
5.9.151 – 5.86.4
5.9.152 – 5.86.5
5.9.153 – 5.86.6
5.9.154 – 5.86.8
5.9.155 – 5.86.9
5.9.156 – 5.86.26
5.9.157 – 5.86.27
5.9.158cd – 5.86.29ab
5.9.159 – 5.86.29cd,30ab
5.9.160 – 5.86.30cd,31ab
5.9.161 – 5.86.31cd,32ab
5.9.162 – 5.86.32cd,33ab
5.9.163 – 5.86.36cd,37cd
5.9.164 – 5.86.38cd,39ab
5.9.165 – 5.86.39cd,40ab
5.9.166 – 5.86.41cd,42ab
5.9.167 – 5.86.50cd,51ab
5.9.168 – 5.87.1
5.9.169 – 5.87.3
5.9.170 – 5.87.7
5.9.171 – 5.87.8
5.9.172 – 5.87.9
5.9.173 – 5.87.10
5.9.174 – 5.87.11
5.9.175 – 5.87.12
5.9.176 – 5.87.13
5.9.177a-d – 5.87.14cd,15ab
5.9.177ef – 5.87.16ab
5.9.178 – 5.87.16cd,18ab
5.9.179 – 5.87.18cd,19ab
5.9.180 – 5.87.19cd,20ab
5.9.181 – 5.87.20cd
5.9.182 – 5.87.21
5.9.183 – 5.87.22
5.9.184 – 5.87.23
5.9.185 – 5.87.24
5.9.186cd – 5.88.2ab
5.9.186ab – 5.89.1ab
5.10.1 – 5.89.9
5.10.2 – 5.89.12
5.10.3 – 5.89.13
5.10.(5) – 5.89.14
5.10.4 – 5.89.17
5.10.5 – 5.89.(14)
5.10.6 – 5.89.23
5.10.7 – 5.89.31
5.10.8 – 5.89.32cd,ab
5.10.9ab – 5.89.33ab
5.10.10 – —
5.10.11a-c – 5.89.56a-c
5.10.12 – 5.89.57
5.10.13 – 5.89.58
5.10.14 – 5.89.63
5.10.15a-c – 5.90.2a-c
5.10.16 – 5.90.4
5.10.17 – 5.90.5
5.10.18 – 5.90.7
5.10.19 – 5.90.9
5.10.20 – 5.90.11
5.10.21 – 5.90.12
5.10.22 – 5.90.14
5.10.23 – 5.90.16
5.10.24 – 5.90.18
5.10.25a-c – 5.90.20cd,22c
5.10.26 – 5.90.23
5.10.27 – 5.90.24
5.10.28 – 5.90.25
5.10.29 – 5.90.26
5.10.30 – 5.90.27ab,28cd
5.10.31 – 5.90.30
5.10.32 – 5.90.31
5.10.33 – 5.91.4cd,6ab
5.10.34 – 5.91.6cd,7
5.10.35 – 5.91.8
5.10.36 – 5.91.10
5.10.37 – 5.91.11
5.10.38 – 5.91.14
5.10.39 – 5.91.15
5.10.40 – 5.91.20ab,21ab
5.10.41 – 5.91.22
5.10.42 – 5.91.23
5.10.43 – 5.91.24
5.10.44 – 5.91.25
5.10.45 – 5.91.26
5.10.46 – 5.91.27
5.10.47 – 5.91.28
5.10.48 – 5.91.29
5.10.49 – 5.91.30
5.10.50 – 5.91.31
5.10.51 – 5.91.32
5.10.52 – 5.91.34
5.10.53 – 5.91.35
5.10.54 – 5.91.36
5.10.55 – 5.91.37
5.10.56 – 5.91.39
5.10.57 – 5.91.40
5.10.58 – 5.91.41
5.10.59 – 5.91.42
5.10.60 – 5.91.43
5.10.61 – 5.91.45
5.10.62 – 5.91.46
5.10.63 – 5.91.47
5.10.64 – 5.91.48
5.10.65 – 5.91.53cd,54ab
5.10.66 – 5.91.63cd,64ab
5.10.67 – 5.91.65cd,66ab
5.10.68 – 5.91.66cd,67ab
5.10.69 – 5.91.67cd,68ab
5.10.70 – 5.91.68cd,69ab
5.10.71 – 5.91.74cd,75ab
5.10.72 – 5.91.75cd,76ab
5.10.73 – 5.91.76cd,77ab
5.10.74 – 5.91.77c-f
5.10.75 – 5.91.78
5.10.76 – 5.91.79
5.10.77 – 5.91.80
5.10.78 – 5.91.81
5.10.79 – 5.91.82
5.10.80 – 5.91.83
5.10.81 – 5.91.84
5.10.82 – 5.91.85
5.10.83 – 5.91.86
5.10.84 – 5.91.87
5.10.85 – 5.91.98
5.10.86 – 5.91.99
5.10.87 – 5.91.100
5.10.88 – 5.91.102
5.10.89 – 5.91.105
5.10.90 – 5.91.106
5.10.91 – 5.91.107
5.10.92 – 5.91.108
5.10.93 – 5.91.109
5.10.94 – 5.91.110
5.10.95 – 5.91.111
5.10.96 – 5.91.112
5.10.97 – 5.91.113
5.10.98 – 5.91.122
5.10.99 – 5.92.1
5.10.100 – 5.92.2
5.10.101 – 5.92.3
5.10.102 – 5.92.4
5.10.103 – 5.92.5
5.10.104 – 5.92.6
5.10.105a – 5.92.7a
5.10.105cd cf. 109cd) – 5.92.(10cd)
5.10.106a-c (cf. 110a-c) – 5.92.(11a-c)
5.10.106d – 5.92.7b
5.10.107 – 5.92.7cd,9ab
5.10.108 – 5.92.9cd
5.10.109ab – 5.92.10ab
5.10.109cd (cf. 105cd) – 5.92.10cd
5.10.110a-c (cf. 106a-c) – 5.92.11a-c
5.10.110d – 5.92.11d
5.10.111 – 5.92.12
5.10.112 – 5.92.13
5.10.113 – 5.92.14
5.10.114 – 5.92.15
5.10.115 – 5.92.16
5.10.116 – 5.92.17
5.10.117 – 5.92.18
5.10.118 – 5.92.22
5.10.119 – 5.92.23
5.10.120 – 5.92.25
5.10.121 – 5.92.26
5.10.122 – 5.92.27
5.10.123 – 5.92.29cd,30ab
5.10.124 – 5.92.30cd,31ab
5.10.125 – 5.92.31cd,32cd
5.10.126 – 5.92.33ab,34cd
5.10.127 – 5.92.35ab
5.10.128 – 5.92.35cd,36ab
5.10.129 – 5.92.36cd,37ab
5.10.130 – 5.92.37cd,38ab
5.10.131 – 5.92.38cd,39ab
5.10.132 – 5.92.42cd,43ab
5.10.133 – 5.92.44cd,45ab
5.10.134 – 5.92.48cd,49ab
5.10.135 – 5.92.50
5.10.136 – 5.93.1
5.10.137 – 5.93.2
5.10.138 – 5.93.14
5.10.139 – 5.93.15
5.10.140 – 5.93.16
5.10.141 – 5.93.21
5.10.142ab – 5.93.22ab
5.10.(143) – 5.93.22cd,23
5.10.142cd – 5.93.55cd
5.10.143 – 5.93.(22cd,23)
5.10.144 – 5.93.56
5.10.145 – 5.93.57
5.10.146 – 5.93.59
5.10.147 – 5.93.62
5.10.148 – 5.93.63
5.10.149 – 5.93.81
5.10.150 – 5.93.82
5.10.151 – 5.93.83
5.10.152 – 5.93.84
5.10.153 – 5.93.85
5.10.154ab – 5.93.87ab
5.10.155ab (cf. 156ab) – 5.93.(90ab)
5.10.155cd – 5.93.87cd
5.10.156ab (cf. 155ab) – 5.93.90ab
5.10.156cd – 5.93.90cd
5.10.157 – 5.93.91
5.10.158 – 5.93.93
5.10.159a-c – 5.93.96ab,97a/b

Nirvāṇaprakaraṇa (pūrvārdha)

6.1.1ab – 6.2.23ab
6.1.2 – 6.2.25
6.1.(4) – 6.2.26,29cd
6.1.3 – 6.2.30
6.1.4 – 6.2.(26,29cd)
6.1.5 – 6.2.31
6.1.6 – 6.2.46
6.1.7 – 6.2.56
6.1.8 – 6.3.16
6.1.9 – 6.3.17
6.1.10 – 6.4.4
6.1.11 – 6.4.12
6.1.12 – 6.6.22cd,23ab
6.1.13 – 6.6.26cd,27ab
6.1.14 – 6.6.28cd,29ab
6.1.15 – 6.6.31cd,32ab
6.1.16 – 6.6.32cd,33ab
6.1.17 – 6.6.47cd,48ab
6.1.18 – 6.9.2
6.1.19 – 6.9.3ab,4ab
6.1.20 – 6.9.5cd,6cd
6.1.21 – 6.9.7ab,8ab
6.1.22 – 6.9.9
6.1.23 – 6.9.10
6.1.24ab – 6.9.15ab
6.1.26 – 6.10.9
6.1.27 – 6.10.10
6.1.28b-d (cf. 30b-d) – 6.10.(12b-d)
6.1.29 – 6.10.11
6.1.30 (cf. 28b-d) – 6.10.12
6.1.31 – 6.10.13
6.1.32 – 6.10.14
6.1.33 – 6.10.15
6.1.34 – 6.10.16
6.1.35 – 6.10.17
6.1.36 – 6.10.18
6.1.37 – 6.10.19
6.1.38 – 6.10.20
6.1.39 – 6.10.21
6.1.40 – 6.10.22
6.1.41 – 6.10.23ab,30ab
6.1.43 – 6.10.44
6.1.44d – 6.11.10d
6.1.45 – 6.11.14
6.1.46 – 6.11.16
6.1.47 – 6.11.17
6.1.48 – 6.11.32cd,33ab
6.1.50 – 6.11.67cd,68ab
6.1.51 – 6.11.77cd,78ab
6.1.52 – 6.11.92cd,93ab
6.1.53 – 6.11.99cd,100ab
6.1.54 – 6.12.1
6.1.55 – 6.12.2
6.1.56 – 6.13.1
6.1.57 – 6.13.2
6.1.58a-c – 6.13.3ab,4a
6.1.59 – 6.13.6
6.1.60ab – 6.13.8ab
6.1.62 – 6.14.4
6.1.63a-c – 6.14.5a-c
6.1.64 – 6.14.6
6.1.65 – 6.14.7
6.1.66 – 6.14.8
6.1.67 – 6.14.9
6.1.68 – 6.14.10
6.1.69 – 6.14.12
6.1.70 – 6.14.13
6.1.71ab – 6.14.14ab
6.1.71cd – 6.15.1cd
6.1.72 – 6.15.13
6.1.73 – 6.15.14ab,15ab
6.1.74a-c – 6.15.16ab,17c
6.1.75 – 6.15.18
6.1.76 – 6.15.25ab,26cd
6.1.77 – 6.15.27cd,28cd
6.1.78 – 6.15.29ab,32cd
6.1.79 – 6.16.1ab,2ab
6.1.80 – 6.16.3
6.1.81a-d – 6.16.4
6.1.81ef (cf. 85cd) – 6.16.(9cd)
6.1.82 – 6.16.5
6.1.83ab – 6.16.6ab
6.1.84a,cd – 6.16.8a,cd
6.1.85ab – 6.16.9ab
6.1.85cd (cf. 81ef) – 6.16.9cd
6.1.86 – 6.16.10
6.1.87 – 6.16.13
6.1.88 – 6.16.14ab,15ab
6.1.89 – 6.16.16
6.1.90 – 6.16.17
6.1.91 – 6.16.18
6.1.92 – 6.16.20
6.1.93 – 6.16.21
6.1.(94c) – 6.16.22a
6.1.94ab – 6.17.1ab
6.1.94c – 6.(16.22a)
6.1.96 – 6.18.1
6.1.97 – 6.18.15
6.1.98 – 6.18.16cd,17ab
6.1.99 – 6.18.19
6.1.100 – 6.18.20
6.1.101 – 6.18.21
6.1.102 – 6.18.22
6.1.103 – 6.18.23
6.1.104 – 6.18.24
6.1.105ab – 6.18.25ab
6.1.106 – 6.19.1
6.1.107 – 6.19.2
6.1.108a-c – 6.19.4a-c
6.1.109 – 6.19.6
6.1.110 – 6.19.10
6.1.111 – 6.19.11
6.1.112 – 6.19.12
6.1.113 – 6.19.12
6.1.115b-d – 6.19.17b-d
6.1.116 – 6.19.19
6.1.117 – 6.19.20
6.1.118 – 6.19.21
6.1.119 – 6.19.22c
6.1.120 – 6.19.25
6.1.122c – 6.19.49a
6.1.123 – 6.20.3
6.1.(127) – 6.20.6
6.1.(128) – 6.20.7
6.1.(129a-c) – 6.20.8a-c
6.1.130 – 6.20.9
6.1.131 – 6.20.10
6.1.125 – 6.20.38
6.1.126 – 6.20.41
6.1.127 – 6.20.(6)
6.1.128 – 6.20.7)
6.1.129a-c) – 6.20.8a-c)
6.1.130 – 6.20.(9)
6.1.131 – 6.20.(10)
6.1.132 – 6.21.14
6.1.133 – 6.21.15
6.1.134 – 6.21.16
6.1.135a,cd – 6.21.17a,cd
6.1.136 – 6.21.18
6.1.137 – 6.21.19
6.1.138 – 6.21.20
6.1.139 – 6.21.21
6.1.141 – 6.21.22
6.1.142 – 6.21.23
6.1.143 – 6.21.24
6.1.140 – 6.21.25
6.1.141 – 6.21.22
6.1.142 – 6.21.23
6.1.143 – 6.21.24
6.1.144 – 6.21.26cd,27cd
6.1.145 – 6.21.28
6.1.146 – 6.21.29
6.1.147 – 6.21.35ab,(35a),36b
6.1.148 – 6.21.39ab,(35a),39d
6.1.149 – 6.21.43
6.1.150 – 6.21.49
6.1.151 – 6.21.50
6.1.152 – 6.21.51a-d
6.1.153 – 6.21.51ef
6.1.154 – 6.22.1
6.1.155 – 6.22.2cd,3ab,7cd
6.1.156 – 6.22.8
6.1.157 – 6.22.9
6.1.158 – 6.22.12
6.1.159 – 6.22.13cd,14cd
6.1.160 – 6.22.15ab,16ab
6.1.161 – 6.22.17,18ab
6.1.162 – 6.22.19
6.1.163 – 6.22.20
6.1.164 – 6.22.22
6.1.165 – 6.22.25
6.1.166 – 6.22.26
6.1.167 – 6.22.27
6.1.168 – 6.22.30
6.1.169 – 6.22.32
6.1.170 – 6.22.33
6.1.171 – 6.22.34
6.1.172 – 6.22.44cd,45ab
6.1.173 – 6.22.46cd,47ab
6.1.174 – 6.22.49cd,50a,52b
6.1.175 – 6.23.1
6.1.176 – 6.23.2
6.1.177 – 6.23.3
6.1.178 – 6.23.4
6.1.179 – 6.23.5
6.1.180 – 6.23.6
6.1.181 – 6.23.7
6.1.182 – 6.23.8
6.1.183 – 6.23.9
6.1.184 – 6.23.10
6.1.185 – 6.23.11
6.1.186 – 6.23.13
6.1.187 – 6.23.14
6.1.188 – 6.23.16
6.1.189 – 6.23.18
6.1.190 – 6.23.20
6.1.191 – 6.23.21
6.1.192 – 6.24.2ab,5ab
6.1.193 – 6.24.5cd,6ab
6.1.194 – 6.24.7cd,8ab
6.1.195 – 6.24.8cd,9ab
6.1.196 – 6.24.9c-f
6.1.197 – 6.24.10
6.1.198 – 6.24.13cd,15ab
6.1.199ab – 6.24.31ab
6.1.200 – 6.24.31cd,32ab
6.1.201 – 6.24.32cd,33ab
6.1.202 – 6.24.33cd,35ab
6.1.203 – 6.24.35cd,36
6.1.204 – 6.24.37
6.1.205 – 6.25.3
6.1.206 – 6.25.4
6.1.207 – 6.25.5
6.1.208 – 6.25.6
6.1.209 – 6.25.7
6.1.210 – 6.25.8
6.1.211 – 6.25.9
6.1.212 – 6.25.10ab,13ab
6.1.213 – 6.25.13cd,14ab
6.1.214 – 6.25.14cd,15ab
6.1.215 – 6.25.15cd,16ab
6.1.216 – 6.25.16cd,17ab
6.1.217cd – 6.25.18ab
6.1.218 – 6.25.18cd,19ab
6.1.219 – 6.25.19cd,20ab
6.1.220 – 6.25.21cd,21ab
6.1.221 – 6.25.23cd,24ab
6.1.222 – 6.25.24cd,25ab
6.1.223 – 6.25.25cd,26ab
6.1.224 – 6.25.26cd,27ab
6.1.225 – 6.25.29cd,30ab
6.1.226 – 6.25.30cd,31ab
6.1.227 – 6.25.33cd,34ab
6.1.228 – 6.25.36cd,37a,(38b)
6.1.229a-d – 6.25.37cd,38ab
6.1.230a,d – 6.25.55c,57b
6.1.231 – 6.25.63
6.1.232 – 6.25.67[1]
6.1.233 – 6.25.68
6.1.234 – 6.25.75
6.1.235 – 6.26.1
6.1.236 – 6.26.8
6.1.237 – 6.26.12
6.1.238 – 6.26.13
6.1.239 – 6.26.14
6.1.240 – 6.26.15
6.1.241 – 6.26.16
6.1.242 – 6.26.20
6.1.243 – 6.26.31
6.1.244 – 6.26.34
6.1.245 – 6.26.35
6.1.246 – 6.27.1
6.1.247 – 6.27.2
6.1.248 – 6.27.9
6.1.249 – 6.27.13
6.1.250ab,d – 6.27.14ab,15d
6.1.251a,cd – 6.27.17c,18ab
6.1.252 – 6.27.18cd,19ab
6.1.253 – 6.27.19c-f
6.1.254 – 6.27.20
6.2.1a-c – 6.28.18cd,19a
6.2.2 – 6.28.19cd,20ab
6.2.3 – 6.28.20cd,21ab
6.2.4 – 6.28.21cd,22ab
6.2.5 – 6.28.28cd,29ab
6.2.6 – 6.28.47cd,48ab
6.2.7 – 6.28.54cd,55ab
6.2.8a-c – 6.28.55cd,56a
6.2.9 – 6.28.67cd,68ab
6.2.10 – 6.28.68cd,69ab
6.2.11 – 6.28.77cd,78ab
6.2.12 – 6.28.78cd,79ab
6.2.13 – 6.29.5cd,6ab
6.2.14 – 6.29.6cd,7ab
6.2.15 – 6.29.7cd,8ab
6.2.16 – 6.29.8cd,9ab
6.2.17 – 6.29.67
6.2.18 – 6.29.68
6.2.19 – 6.29.69
6.2.20 – 6.29.79
6.2.21 – 6.29.85,86ab
6.2.22 – 6.29.86cd,87ab
6.2.23 – 6.29.87cd,88ab
6.2.24 – 6.29.88cd,89ab
6.2.25 – 6.29.89cd,90ab
6.2.26 – 6.29.90cd,91ab
6.2.27 – 6.29.91cd,92ab
6.2.28 – 6.29.92cd,93ab
6.2.29 – 6.29.93cd,94ab
6.2.30 – 6.29.94cd,95ab
6.2.31 – 6.29.95cd,96ab
6.2.32 – 6.29.96cd,97ab
6.2.33 – 6.29.97cd,98ab
6.2.34 – 6.29.98cd,99ab
6.2.35 – 6.29.99cd,100ab
6.2.36 – 6.29.100cd,101ab
6.2.37 – 6.29.101cd,102ab
6.2.38 – 6.29.102cd,103ab
6.2.39 – 6.29.103cd,104ab
6.2.40 – 6.29.104cd,105ab
6.2.41 – 6.29.105cd,106ab
6.2.42 – 6.29.106cd,107ab
6.2.43 – 6.29.107cd,108ab
6.2.44 – 6.29.108cd,109ab
6.2.45 – 6.29.109cd,110ab
6.2.46 – 6.29.110cd,111ab
6.2.47 – 6.29.111cd,112ab
6.2.48 – 6.29.112cd,113ab
6.2.49 – 6.29.113cd,114ab
6.2.50 – 6.29.114cd,115ab
6.2.51 – 6.29.115cd,116ab
6.2.52 – 6.29.116cd,117ab
6.2.(55a) – 6.29.118b
6.2.53a-d – 6.29.118cd,120cd
6.2.53ef – 6.29.121cd
6.2.54 – 6.29.122
6.2.55a,cd – 6.29.(118b),123ab
6.2.56 – 6.29.124
6.2.(58) – 6.29.127
6.2.(59) – 6.29.128
6.2.57 – 6.29.134
6.2.58 – 6.29.(127)
6.2.59 – 6.29.(128)
6.2.60 – 6.30.3
6.2.61ab – 6.30.13ab
6.2.62 – 6.30.70
6.2.63 – 6.30.72
6.2.64 – 6.30.73
6.2.65a,c – 6.30.79a,80a
6.2.66 – 6.33.34
6.2.67 – 6.33.35
6.2.68 – 6.33.37
6.2.69 – 6.33.40
6.2.70a – 6.33.41a
6.2.70ef – 6.37.14cd
6.2.71 – 6.37.15
6.2.72 – 6.37.16
6.2.(75ab) – 6.38.1ab
6.2.74 – 6.38.5
6.2.75 – 6.38.(1ab),6ab
6.2.76 – 6.38.6cd,7ab
6.2.77 – 6.38.7cd,8ab
6.2.78 – 6.38.8cd,9ab
6.2.79 – 6.38.9cd,10ab
6.2.80 – 6.38.10cd,11ab
6.2.81 – 6.38.11cd,12ab
6.2.82 – 6.38.12cd,13ab
6.2.83 – 6.38.13cd,14ab
6.2.84 – 6.38.15cd,16ab
6.2.85 – 6.38.18cd,19ab
6.2.86 – 6.38.19cd,20ab,21cd
6.2.87 – 6.38.22cd,24cd,25ab
6.2.88 – 6.38.25cd,26ab
6.2.89 – 6.38.26cd,27ab
6.2.90 – 6.38.28cd,30ab
6.2.91 – 6.38.31cd,32ab
6.2.92 – 6.38.32cd,33ab
6.2.93 – 6.38.33cd,34ab
6.2.94 – 6.38.34cd,35ab
6.2.95 – 6.38.35cd,36ab
6.2.96a-d – 6.38.36c-f
6.2.96ef – 6.39.1cd
6.2.97 – 6.39.3ab,4ab
6.2.98 – 6.39.4cd,5ab
6.2.99 – 6.39.7
6.2.100 – 6.39.14,15ab
6.2.101 – 6.39.20
6.2.102 – 6.39.21
6.2.103 – 6.39.22
6.2.104 – 6.39.23cd,24ab
6.2.105 – 6.39.24cd,25ab
6.2.106a-c – 6.39.27cd,28a
6.2.107 – 6.39.30cd,31ab
6.2.108 – 6.39.31cd,32cd
6.2.109 – 6.39.33
6.2.110 – 6.39.34
6.2.111 – 6.39.35
6.2.112 – 6.39.37
6.2.113 – 6.39.42
6.2.114 – 6.39.44
6.2.115 – 6.39.47ab,46cd
6.2.116a,cd – 6.39.49a,48c,47d
6.2.117 – 6.39.51
6.2.118 – 6.39.52
6.2.119 – 6.39.53
6.2.120 – 6.39.54
6.2.121 – 6.39.55
6.2.122 – 6.39.56
6.2.123 – 6.39.57
6.2.124 – 6.39.59
6.2.125 – 6.39.63
6.2.126 – 6.41.6
6.2.127cd – 6.41.13cd
6.2.128 – 6.41.14
6.2.129 – 6.41.15
6.2.130 – 6.41.16
6.2.131 – 6.41.17
6.2.132 – 6.41.26
6.2.133ab – 6.41.27ab
6.2.134 – 6.41.28ab,29ab
6.2.135 – 6.41.30
6.2.136 – 6.41.31
6.2.137 – 6.41.32ab,33cd
6.2.138 – 6.41.33ab,34ab
6.2.139 – 6.41.35
6.2.140ab – 6.41.36ab
6.2.141 – 6.41.57
6.2.142 – 6.41.58
6.2.143 – 6.41.59
6.2.144 – 6.42.30
6.2.145 – 6.42.31
6.2.146 – 6.43.5
6.2.147 – 6.43.6
6.2.148 – 6.43.7
6.2.149 – 6.43.8
6.2.150 – 6.43.9
6.2.151 – 6.43.21cd,22ab
6.2.152 – 6.43.35
6.2.153 – 6.43.36
6.3.2 – 6.44.2
6.3.3 – 6.44.3
6.3.4 – 6.44.4
6.3.5 – 6.44.10
6.3.6 – 6.44.14
6.3.7 – 6.44.16
6.3.8 – 6.44.17
6.3.9 – 6.44.18
6.3.10 – 6.44.24
6.3.11 – 6.44.25
6.3.12 – 6.44.26ab,27cd
6.3.13 – 6.44.30
6.3.14 – 6.44.33
6.3.15 – 6.44.34
6.3.16 – 6.45.1
6.3.17 – 6.45.2
6.3.18 – 6.45.3cd,4cd
6.3.19 – 6.45.5
6.3.20 – 6.45.6
6.3.21 – 6.45.8
6.3.22ab – 6.45.12ab
6.3.23 – 6.45.20
6.3.24 – 6.45.21
6.3.25a,cd – 6.45.23c,34ab
6.3.26 – 6.46.1
6.3.27 – 6.46.2
6.3.28 – 6.46.3
6.4.1 – 6.46.6
6.4.2 – 6.46.7
6.4.3 – 6.46.8
6.4.4 – 6.46.9,11cd
6.4.5 – 6.46.12
6.4.6 – 6.46.13
6.4.7 – 6.46.16
6.4.8 – 6.46.17
6.4.9 – 6.46.18
6.4.10 – 6.46.20
6.4.11ab – 6.46.21cd
6.4.12 – 6.46.22cd,23ab
6.4.(15) – 6.46.23cd,24ab
6.4.13 – 6.46.24cd,25ab
6.4.14 – 6.46.25cd,26ab
6.4.15 – 6.46.(23cd,24ab)
(4.1.5) – 6.46.34
6.4.6.4.16 – 6.46.39
6.4.17 – 6.46.40
6.4.18 – 6.46.41
6.5.1 – 6.46.6.50.1ab,3ab
6.5.2 – 6.50.13
6.5.3ab,d – 6.50.14ab,(15b)
6.5.4 – 6.50.14cd,15ab
6.5.5 – 6.50.15cd,16ab
6.5.6 – 6.50.16cd,17
6.5.7 – 6.50.18
6.5.8a – 6.50.20a
6.5.8c – 6.52.4c
6.5.9 – 6.52.8
6.5.10 – 6.52.9
6.5.11 – 6.52.10
6.5.12 – 6.52.17
6.5.13 – 6.52.18
6.5.14 – 6.52.19
6.5.15 – 6.52.20
6.5.16 – 6.52.21
6.5.17 – 6.52.22
6.5.18 – 6.52.23
6.5.19 – 6.52.24
6.5.20 – 6.52.25
6.5.21 – 6.52.26ab,27ab
6.5.22 – 6.52.28
6.5.24cd – 6.52.34cd
6.5.25 – 6.52.35
6.5.(27) – 6.52.36
6.5.26 – 6.52.39
6.5.27 – 6.52.(36)
6.5.28 – 6.53.16ab,17cd
6.5.29 – 6.53.18
6.5.30 – 6.53.19
6.5.31 – 6.53.20
6.5.32 – 6.53.21
6.5.33 – 6.53.22
6.5.34 – 6.53.23
6.5.35 – 6.53.30cd,31ab
6.5.36 – 6.53.31cd,32ab
6.5.37 – 6.53.34c-f
6.5.38 – 6.53.36
6.5.39 – 6.53.37
6.5.40 – 6.53.38
6.5.41 – 6.53.39
6.5.42 – 6.53.66
6.5.43 – 6.54.33
6.5.44 – 6.54.35
6.5.45 – 6.55.33
6.5.46cd – 6.55.37cd
6.5.47 – 6.58.14
6.5.48 – 6.58.15
6.6.1 – 6.62.1
6.6.2 – 6.62.2
6.6.3 – 6.62.3
6.6.4 – 6.62.4
6.6.5 – 6.62.5
6.6.6 – 6.62.6
6.6.7 – 6.62.7
6.6.8 – 6.62.8
6.6.9a,cd – 6.62.9a,10ab
6.6.10 – 6.62.10cd,11ab
6.6.11 – 6.62.11cd,12ab
6.6.12 – 6.62.12cd,13ab
6.6.13 – 6.62.14ab,15ab
6.6.14ab – 6.62.16ab
6.6.15 – 6.62.17
6.6.16 – 6.62.18
6.6.17 – 6.62.19
6.6.18 – 6.62.20
6.6.19 – 6.62.21
6.6.20 – 6.62.24
6.6.21 – 6.62.25
6.6.22b-d – 6.62.26d,27ab
6.6.23 – 6.62.27cd,28ab
6.6.24a,d – 6.62.29a,30b
6.6.25 – 6.62.31cd,33ab
6.6.26 – 6.62.33cd,34ab
6.6.27b – 6.62.36d
6.6.28 – 6.63.1ab,2ab
6.6.29a-c – 6.63.4a-c
6.6.30 – 6.63.5
6.6.31 – 6.63.6
6.6.32 – 6.63.7
6.6.33 – 6.63.22
6.6.34 – 6.63.23
6.6.35ab – 6.63.24ab
6.6.36 – 6.63.25
6.6.37 – 6.63.37
6.6.38 – 6.63.38
6.6.39 – 6.63.39
6.6.40 – 6.63.40
6.6.41 – 6.63.41
6.6.42 – 6.63.44ab,45ab
6.6.43ab – 6.63.44cd
6.6.45 – 6.64.3
6.6.46a-d – 6.64.7
6.6.(59) – 6.64.9
6.6.(48) – 6.64.11
6.6.47 – 6.64.13cd,14ab
6.6.48 – 6.64.(11)
6.6.49 – 6.64.14cd,15ab
6.6.50 – 6.64.15cd,16ab
6.6.51 – 6.64.17cd,18ab
6.6.52 – 6.64.18cd,19ab
6.6.53 – 6.64.19cd,20ab
6.6.(55a-c) – 6.64.20cd,21a
6.6.(56ab) – 6.64.21cd
6.6.54 – 6.64.23cd,24ab
6.6.55a-c – 6.64.(20cd,21a)
6.6.56ab – 6.64.(21cd)
6.6.(60) – 6.64.32cd,33ab
6.6.57ab (cf. 61ab) – 6.64.34ab
6.6.57cd – 6.64.34cd
6.6.59 – 6.64.(9)
6.6.60 – 6.64.(32cd,33ab)
6.6.61ab (cf. 57ab) – 6.64.(34ab)
6.7.1 – 6.68.1
6.7.2 – 6.68.2
6.7.3 – 6.68.3
6.7.4 – 6.68.4
6.7.5 – 6.68.5
6.7.6 – 6.68.6
6.7.7 – 6.68.8
6.7.8ab,d – 6.68.13ab,10b
6.7.9 – 6.68.18
6.7.10 – 6.68.19
6.7.11 – 6.68.20
6.7.12 – 6.68.21
6.7.14 – 6.69.18
6.7.15 – 6.69.19
6.7.16 – 6.69.20ab,21cd
6.7.17 – 6.69.22
6.7.18 – 6.69.25
6.7.19 – 6.69.27
6.7.20 – 6.69.40
6.7.21 – 6.69.45
6.7.22 – 6.69.47
6.7.23 – 6.69.51
6.7.24 – 6.69.53
6.7.25 – 6.70.3
6.7.26 – 6.70.4
6.7.27 – 6.70.5
6.7.28 – 6.70.6
6.7.29 – 6.70.7
6.7.30 – 6.70.8
6.7.31 – 6.70.9
6.7.32 – 6.70.10
6.7.33 – 6.70.11
6.7.34 – 6.70.12
6.7.35 – 6.70.13
6.7.36 – 6.70.14
6.7.37 – 6.70.15
6.7.38 – 6.70.16
6.7.39 – 6.70.17
6.7.40 – 6.71.1
6.7.41 – 6.71.18cd,19ab
6.7.42 – 6.71.19cd,20ab
6.7.43 – 6.72.1
6.7.44 – 6.72.2
6.7.45 – 6.72.3
6.7.46 – 6.72.4
6.7.47 – 6.72.7
6.7.48a – 6.72.8c
6.7.49 – 6.72.9
6.7.50c-f – 6.72.10
6.7.51 – 6.73.1
6.7.52 – 6.73.2
6.8.1 – 6.73.5
6.8.2 – 6.73.6
6.8.3 – 6.73.7
6.8.4 – 6.74.1
6.8.5 – 6.74.2
6.8.6 – 6.74.3
6.8.7 – 6.74.11
6.8.8 – 6.74.13
6.8.9 – 6.74.14
6.8.10 – 6.74.15
6.8.11 – 6.74.16
6.8.12 – 6.74.17
6.8.13 – 6.74.18
6.8.14 – 6.74.19
6.8.15 – 6.74.21
6.8.16 – 6.74.22
6.8.17 – 6.74.23
6.8.18 – 6.74.24
6.8.19 – 6.74.25
6.8.20 – 6.74.26
6.8.21 – 6.74.27
6.8.22 – 6.74.28
6.8.23 – 6.74.29
6.8.24 – 6.74.30
6.8.25 – 6.74.31
6.8.26 – 6.74.32
6.8.27 – 6.74.33
6.8.28 – 6.74.34
6.8.29 – 6.74.35
6.8.30 – 6.74.36
6.8.31 – 6.75.1
6.8.32 – 6.75.2
6.8.33 – 6.75.3
6.8.34 – 6.75.4
6.8.35 – 6.75.5
6.8.36 – 6.75.6
6.8.37 – 6.75.7
6.8.38 – 6.75.8
6.8.39 – 6.75.9
6.8.40 – 6.75.10
6.8.41 – 6.75.11
6.8.42 – 6.75.12
6.8.43 – 6.75.13
6.8.44 – 6.75.14
6.8.45 – 6.75.15
6.8.46 – 6.75.16
6.8.47 – 6.75.17
6.8.48 – 6.75.18
6.8.49 – 6.75.19
6.8.50 – 6.76.1
6.8.51 – 6.76.2
6.8.52 – 6.76.3
6.8.53 – 6.76.4
6.8.54 – 6.76.5
6.8.55 – 6.76.6
6.8.56 – 6.76.7
6.8.57 – 6.76.8
6.8.58 – 6.76.9
6.8.59 – 6.76.10
6.8.60a,d – 6.76.15a,d
6.8.61 – 6.76.17cd
6.9.1 – 6.77.2
6.9.2 – 6.77.3
6.9.3 – 6.77.10cd,12ab
6.9.4 – 6.77.12cd,13ab
6.9.5a,c – 6.77.33c,35a
6.9.6 – 6.77.37cd,43cd
6.9.7 – 6.77.44
6.9.8 – 6.78.1
6.9.9 – 6.78.2
6.9.10 – 6.78.3cd,4ab
6.9.11 – 6.78.4cd,5ab
6.9.12 – 6.78.5cd,6cd
6.9.13ab – 6.78.8ab
6.9.14 – 6.78.10ab
6.9.15 – 6.78.10cd,11ab
6.9.16 – 6.78.11cd,12ab
6.9.17 – 6.78.12cd,13ab
6.9.18 – 6.78.13cd,14ab
6.9.19 – 6.78.14cd,15ab
6.9.20 – 6.78.15cd,16ab
6.9.21 – 6.78.16cd,17ab
6.9.22a-c – 6.78.17cd,18c
6.9.23 – 6.78.19cd,20ab
6.9.24 – 6.78.20cd,21ab
6.9.25 – 6.78.21cd,22ab
6.9.26 – 6.78.22cd,23ab
6.9.27 – 6.78.23cd,24ab
6.9.28 – 6.78.24cd,25ab
6.9.29 – 6.78.25cd,26ab
6.9.30 – 6.78.26cd,27ab
6.9.31 – 6.78.28cd,29ab
6.9.32b-d – 6.78.29d,30cd
6.9.33 – 6.78.31cd,32ab
6.9.34 – 6.78.32cd,33ab
6.9.35 – 6.78.34
6.9.36 – 6.79.1
6.9.37 – 6.79.2
6.9.38 – 6.79.3cd,4cd
6.9.39 – 6.79.9
6.9.40 – 6.79.10
6.9.41a-c – 6.79.11a-c
6.9.42 – 6.79.12
6.9.43 – 6.79.14
6.9.44 – 6.79.21
6.9.45 – 6.79.22
6.9.46 – 6.79.23
6.9.47 – 6.79.24
6.9.48 – 6.79.25
6.9.49 – 6.79.27
6.9.50 – 6.79.30
6.9.51 – 6.79.31
6.9.52 – 6.80.1
6.9.53 – 6.80.2
6.9.54 – 6.80.3
6.9.55ab,d – 6.80.4ab,d
6.9.56 – 6.80.8
6.9.57 – 6.80.9
6.9.58 – 6.80.10
6.9.59 – 6.80.11
6.9.60 – 6.80.12
6.9.61 – 6.80.13
6.9.62 – 6.80.14
6.9.63 – 6.80.15
6.9.64 – 6.80.17
6.9.(66) – 6.80.30
6.9.65 – 6.80.31
6.9.66 – 6.80.(30)
6.9.67 – 6.80.32
6.9.68 – 6.80.33
6.9.69 – 6.80.34
6.9.70 – 6.80.35
6.9.71 – 6.80.36
6.9.72 – 6.80.37ab,38cd
6.9.73 – 6.80.39ab,40cd
6.9.74 – 6.80.41ab,42cd
6.9.75 – 6.80.43
6.9.76ab – 6.80.47ab
6.9.76cd – 6.81.2ab
6.9.77 – 6.81.2cd,3ab
6.9.78 – 6.81.3cd,4ab
6.9.79ab – 6.81.4cd
6.9.80a,c – 6.81.8a,c
6.9.81 – 6.81.9
6.9.82 – 6.81.11
6.9.83 – 6.81.14
6.9.84 – 6.81.15
6.9.85 – 6.81.16
6.9.86 – 6.81.17
6.9.87 – 6.81.18
6.9.88 – 6.81.19
6.9.89 – 6.81.20
6.9.90 – 6.81.21
6.9.91 – 6.81.22
6.9.92 – 6.81.23
6.9.93 – 6.81.24
6.9.94 – 6.81.25
6.9.95a-c – 6.81.27a-c
6.9.96ab – 6.81.29ab
6.9.97 – 6.81.30
6.9.98 – 6.81.31
6.9.99 – 6.81.32ab,33ab
6.9.100 – 6.81.33cd,35ab
6.9.101 – 6.81.35cd,37ab
6.9.102 – 6.81.37cd,38
6.9.103 – 6.81.39
6.9.104 – 6.81.40
6.9.105 – 6.81.41
6.9.106 – 6.81.42
6.9.107 – 6.81.43
6.9.108 – 6.81.44
6.9.109 – 6.81.45
6.9.110 – 6.81.46
6.9.111 – 6.81.47
6.9.112 – 6.81.48
6.9.113 – 6.81.49
6.9.114 – 6.81.50
6.9.115 – 6.81.51
6.9.116 – 6.81.54
6.9.117 – 6.81.56
6.9.118 – 6.81.61
6.9.119 – 6.82.15
6.9.120 – 6.82.16
6.9.121 – 6.82.17
6.9.122 – 6.82.24
6.9.123 – 6.82.25
6.9.124 – 6.82.26
6.9.125 – 6.82.27
6.9.126ab – 6.82.28ab
6.9.127 – 6.83.1
6.9.128 – 6.83.2
6.9.129a – 6.83.3a
6.9.130a-c – 6.83.8a-c
6.9.132 – 6.83.10
6.9.133 – 6.83.11
6.9.134 – 6.83.12
6.9.135 – 6.83.13
6.9.136 – 6.83.15
6.9.137 – 6.83.16
6.9.138 – 6.83.17
6.9.139 – 6.83.18
6.9.140 – 6.83.21
6.9.141 – 6.83.23
6.9.142 – 6.83.24
6.9.143 – 6.83.27
6.9.144 – 6.84.1
6.9.145 – 6.84.2
6.9.146a – 6.84.6a
6.9.147 – 6.84.8ab,10ab
6.9.148 – 6.84.11
6.9.149 – 6.84.12
6.9.150 – 6.84.13
6.9.151 – 6.84.14
6.9.152 – 6.84.20
6.9.153 – 6.84.21
6.9.154 – 6.84.22
6.9.155 – 6.84.23
6.9.156 – 6.84.28
6.9.157 – 6.84.29
6.9.158 – 6.84.31
6.9.159 – 6.84.32
6.9.160ab (cf. 554b) – 6.84.33ab
6.9.160cd – 6.84.40cd
6.9.161 – 6.84.41
6.9.162 – 6.84.42,44ab
6.9.163 – 6.84.46
6.9.164 – 6.84.47
6.9.165 – 6.84.51a,d,c,b
6.9.166 – 6.84.52
6.9.167 – 6.84.53
6.9.168a-d – 6.84.54ab,55a,56b
6.9.168f – 6.84.(59b)
6.9.169 – 6.84.57
6.9.170 – 6.84.58
6.9.(168f) – 6.84.59b
6.9.171 – 6.84.60
6.9.172 – 6.84.61
6.9.173 – 6.85.1
6.9.174 – 6.85.2
6.9.175 – 6.85.3ab,4ab
6.9.176 – 6.85.4cd,6
6.9.177 – 6.85.7
6.9.178 – 6.85.8
6.9.179 – 6.85.9cd,10ab
6.9.180 – 6.85.11
6.9.181 – 6.85.13
6.9.182 – 6.85.14
6.9.183 – 6.85.15
6.9.184 – 6.85.16
6.9.185 – 6.85.17ab,19ab
6.9.186 – 6.85.20
6.9.187 – 6.85.23cd,24ab
6.9.188 – 6.85.24cd,25a,44b
6.9.189 – 6.85.44cd,116ab
6.9.190a-c – 6.85.46cd,47c
6.9.191 – 6.85.49cd,50ab
6.9.192a,cd – 6.85.50c,51ab
6.9.193 – 6.85.52cd,53ab
6.9.194 – 6.85.53cd,54ab
6.9.195 – 6.85.54cd,55ab
6.9.196 – 6.85.55cd,56ab
6.9.197a-c – 6.85.56cd,57a
6.9.198 – 6.85.58cd,59cd
6.9.199 – 6.85.60ab,61cd
6.9.200 – 6.85.65cd,66ab
6.9.201 – 6.85.66cd,67ab
6.9.202a – 6.85.68c
6.9.203 – 6.85.69
6.9.204 – 6.85.71
6.9.205 – 6.85.73
6.9.206 – 6.85.74
6.9.207 – 6.85.75
6.9.208 – 6.85.76
6.9.209 – 6.85.83
6.9.210 – 6.85.84
6.9.211 – 6.85.85
6.9.212 – 6.85.86
6.9.213 – 6.85.87cd,88ab
6.9.214 – 6.85.88cd,89ab
6.9.215 – 6.85.89cd,90ab
6.9.216 – 6.85.94cd,95ab
6.9.217 – 6.85.101cd,102ab
6.9.218 – 6.85.102cd,103ab
6.9.219ab – 6.85.105cd
6.9.220 – 6.85.111cd,112ab
6.9.221 – 6.85.112cd,113ab
6.9.222 – 6.85.129cd,130ab
6.9.223 – 6.85.133cd,134ab
6.9.224 – 6.85.136cd,137ab
6.9.225 – 6.86.1
6.9.226 – 6.87.2
6.9.227 – 6.87.3
6.9.228 – 6.87.4
6.9.229 – 6.87.5
6.9.230 – 6.87.6
6.9.231 – 6.87.7
6.9.232a,cd – 6.87.9a,11ab
6.9.233cd – 6.87.14ab
6.9.234 – 6.87.16
6.9.235a – 6.87.19a
6.9.236 – 6.87.22a,d,23cd
6.9.237 – 6.87.24ab,25ab
6.9.238 – 6.87.2
6.9.239 – 6.87.3
6.9.240 – 6.87.5
6.9.241a,cd – 6.87.8a,9ab
6.9.242 – 6.87.10
6.9.243 – 6.87.14
6.9.244 – 6.87.16
6.9.245 – 6.87.17ab,18
6.9.246 – 6.87.20
6.9.247 – 6.87.21
6.9.248 – 6.87.25
6.9.249 – 6.87.26
6.9.250 – 6.87.27
6.9.251ab,d – 6.87.28ab,d
6.9.252 – 6.87.30
6.9.253 – 6.87.31
6.9.254 – 6.87.33
6.9.255 – 6.87.35
6.9.256 – 6.87.36
6.9.257 – 6.87.37
6.9.258 – 6.87.38
6.9.259 – 6.87.39
6.9.260ab – 6.87.41ab
6.9.261 – 6.87.42
6.9.262 – 6.87.43
6.9.263 – 6.87.44
6.9.265d – 6.88.2d
6.9.266 – 6.88.3
6.9.267ab – 6.88.4ab
6.9.268 – 6.88.4cd,6ab
6.9.269 – 6.88.6cd,7ab
6.9.270 – 6.88.7cd,8ab
6.9.271 – 6.88.9
6.9.272 – 6.88.10
6.9.273 – 6.88.11
6.9.274 – 6.88.12
6.9.275 – 6.88.13
6.9.276 – 6.88.14
6.9.277 – 6.88.15
6.9.278 – 6.88.17
6.9.279 – 6.88.19
6.9.280 – 6.88.20
6.9.281 – 6.88.21
6.9.282 – 6.88.23
6.9.283 – 6.88.24ab,25ab
6.9.284 – 6.88.25cd,26ab
6.9.285 – 6.89.1
6.9.286 – 6.89.2ab,3ab
6.9.287a-c – 6.89.4ab,5a
6.9.288 – 6.89.7ab,8ab
6.9.289a,d – 6.89.9a,10b
6.9.290 – 6.89.11ab,12ab
6.9.291 – 6.89.12cd,13ab
6.9.292ab – 6.89.13cd
6.9.293 – 6.89.16ab,20ab,21ab
6.9.294 – 6.89.23ab,24ab
6.9.295 – 6.89.25
6.9.296 – 6.89.27
6.9.297 – 6.89.28
6.9.298 – 6.89.29
6.9.299 – 6.90.1
6.9.300 – 6.90.3
6.9.301a – 6.90.4a
6.9.302 – 6.90.5
6.9.303 – 6.90.8ab,9ab
6.9.304ab,ef – 6.90.10ab,11cd
6.9.305 – 6.90.12
6.9.306a,cd – 6.90.13a,cd
6.9.307 – 6.90.19
6.9.308 – 6.90.22
6.9.309 – 6.90.26
6.9.310 – 6.91.2
6.9.311 – 6.91.3
6.9.312 – 6.91.4
6.9.313 – 6.91.5
6.9.314 – 6.91.6
6.9.315 – 6.91.8
6.9.316b-d – 6.91.10b-d
6.9.317 – 6.91.11
6.9.318 – 6.91.13ab,12ab
6.9.319 – 6.91.12cd,14
6.9.320 – 6.91.15
6.9.321 – 6.91.16
6.9.322 – 6.91.17
6.9.323 – 6.91.18
6.9.324 – 6.91.20
6.9.325 – 6.91.21
6.9.326 – 6.92.1
6.9.327 – 6.92.2
6.9.328 – 6.92.3
6.9.329 – 6.92.4
6.9.330 – 6.92.5
6.9.331 – 6.92.6
6.9.332 – 6.92.7
6.9.333 – 6.92.8
6.9.334 – 6.92.9
6.9.335 – 6.92.10
6.9.336 – 6.92.11,12ab
6.9.337 – 6.92.13
6.9.338cd – 6.92.18ab
6.9.339 – 6.92.19
6.9.341 – 6.93.6
6.9.342 – 6.93.7,8ab
6.9.343ab – 6.93.8cd
6.9.344 – 6.93.9
6.9.345 – 6.93.10
6.9.346 – 6.93.11
6.9.347 – 6.93.12
6.9.348 – 6.93.14
6.9.349 – 6.93.15
6.9.350 – 6.93.16
6.9.351 – 6.93.17
6.9.352 – 6.93.18
6.9.353 – 6.93.24
6.9.354a,cd – 6.93.26a,cd
6.9.355 – 6.93.28
6.9.356 – 6.93.32
6.9.357a,d – 6.93.33c,35d
6.9.358cd – 6.93.38a,d
6.9.359 – 6.93.43cd,44ab
6.9.360 – 6.93.44cd,58ab
6.9.361 – 6.93.58cd,63
6.9.362 – 6.94.4
6.9.363 – 6.94.5
6.9.364a,cd – 6.94.15a,cd
6.9.365 – 6.94.16cd,17ab
6.9.366 – 6.94.17cd,18ab
6.9.367a-d – 6.94.21cd,22ab
6.9.368a,cd – 6.94.23c,24ab
6.9.369 – 6.94.24cd,25ab
6.9.370 – 6.94.26cd,27ab
6.9.371 – 6.94.27cd,28ab
6.9.372 – 6.94.28c-f
6.9.373 – 6.94.29
6.9.374ab,d – 6.94.30ab,31d
6.9.375 – 6.94.32,33ab
6.9.376 – 6.94.36
6.9.377 – 6.94.37
6.9.378ab – 6.94.38ab
6.9.(379cd) – 6.94.39cd
6.9.378cd – 6.94.41ab
6.9.379 – 6.94.41cd,(39cd)
6.9.380 – 6.94.43
6.9.381 – 6.94.44
6.9.382 – 6.94.45
6.9.383 – 6.94.46
6.9.384 – 6.94.49
6.9.385 – 6.94.50
6.9.386 – 6.94.51
6.9.387 – 6.94.53
6.9.388 – 6.94.54
6.9.389ab – 6.94.57ab
6.9.390a – 6.94.66a
6.9.(399) – 6.94.70
6.9.(397) – 6.95.3
6.9.(398) – 6.95.5
6.9.392ab – 6.95.11ab
6.9.393ab – 6.95.11c,14d
6.9.393cd – 6.95.13c(cf.15a),11d
6.9.393ef – 6.95.14c,15b
6.9.394 – 6.95.15cd,16ab
6.9.396ab – 6.95.16cd
6.9.397 – 6.95.(3)
6.9.398 – 6.95.(5)
6.9.399 – 6.(94.70)
6.9.400 – 6.95.20cd,21cd
6.9.401 – 6.95.22cd,23ab
6.9.402 – 6.95.23c-f
6.9.403 – 6.95.24
6.9.404 – 6.96.5
6.9.405 – 6.101.1
6.9.406 – 6.101.2
6.9.407 – 6.101.3
6.9.408 – 6.101.4
6.9.409 – 6.101.5
6.9.410 – 6.101.6
6.9.411 – 6.101.7
6.9.412 – 6.101.8
6.9.413 – 6.101.9
6.9.414 – 6.101.10
6.9.415 – 6.101.11
6.9.416 – 6.101.13
6.9.417 – 6.101.21
6.9.418 – 6.101.22ab,23cd
6.9.419 – 6.101.24cd,25ab
6.9.420 – 6.101.28
6.9.421 – 6.101.29
6.9.422 – 6.101.31
6.9.423 – 6.101.47cd,48ab
6.9.424 – 6.101.49
6.9.425 – 6.101.50cd,51ab
6.9.426 – 6.101.52
6.9.427 – 6.101.53
6.9.428 – 6.101.54
6.9.429 – 6.101.55
6.9.430 – 6.101.58
6.9.431 – 6.101.60
6.9.432ab – 6.101.61ab
6.9.433 – 6.102.1
6.9.434 – 6.102.2
6.9.435 – 6.102.3
6.9.436 – 6.102.4
6.9.437 – 6.102.5
6.9.438cd – 6.102.8ab
6.9.439 – 6.102.13
6.9.440 – 6.102.15
6.9.441 – 6.102.16
6.9.442 – 6.103.1
6.9.443 – 6.103.2
6.9.444 – 6.103.3cd,4ab
6.9.445 – 6.103.4cd,5ab
6.9.446 – 6.103.5cd,6ab
6.9.447a,cd – 6.103.6c,8ab
6.9.448 – 6.103.11
6.9.449 – 6.103.12
6.9.450 – 6.103.13
6.9.451ab – 6.103.14ab
6.9.(453) – 6.103.16
6.9.451cd – 6.103.18ab
6.9.452ab – 6.103.18cd
6.9.453 – 6.103.(16)
6.9.454 – 6.103.21
6.9.455 – 6.103.22
6.9.456 – 6.103.23
6.9.457 – 6.103.24
6.9.458 – 6.103.25a,d,26ab
6.9.459ab – 6.103.26cd
6.9.460 – 6.103.38
6.9.461 – 6.103.39
6.9.462 – 6.103.40
6.9.463 – 6.103.41
6.9.464a-c – 6.103.42ab,43a
6.9.465 – 6.103.44
6.9.466cd – 6.103.46ab
6.9.467 – 6.103.47
6.9.468c-f – 6.103.49
6.9.469 – 6.103.50
6.9.470 – 6.103.52
6.9.471 – 6.103.53
6.9.472 – 6.103.54
6.9.473a-c – 6.103.55a-c
6.9.474 – 6.103.56
6.9.475 – 6.103.57
6.9.476 – 6.103.59
6.9.477 – 6.103.61
6.9.478a-c – 6.104.1a-c
6.9.479 – 6.104.5
6.9.480 – 6.104.7
6.9.481 – 6.104.8ab,10ab
6.9.482 – 6.104.10cd,11ab
6.9.483 – 6.104.11cd,13ab
6.9.484 – 6.104.13cd,14ab
6.9.485 – 6.104.14cd
6.9.486 – 6.104.17
6.9.487 – 6.104.20
6.9.488 – 6.104.21
6.9.489 – 6.104.22
6.9.490 – 6.104.23
6.9.491 – 6.104.24
6.9.492 – 6.104.25
6.9.493 – 6.104.26
6.9.494 – 6.104.27
6.9.495 – 6.104.28
6.9.496 – 6.104.31
6.9.497 – 6.104.32ab,33ab
6.9.498a-c – 6.104.34a-c
6.9.499 – 6.104.35
6.9.500 – 6.104.36
6.9.501 – 6.104.37
6.9.502 – 6.104.38
6.9.503 – 6.104.39
6.9.504 – 6.104.40
6.9.505 – 6.104.41
6.9.506 – 6.104.42
6.9.507 – 6.104.43
6.9.508 – 6.104.44
6.9.509 – 6.104.45
6.9.510 – 6.104.46
6.9.511 – 6.104.47
6.9.512 – 6.104.48
6.9.513 – 6.105.1
6.9.514 – 6.105.2cd,3ab
6.9.515 – 6.105.5
6.9.516 – 6.105.6
6.9.517 – 6.105.7
6.9.518 – 6.105.8
6.9.519 – 6.105.9
6.9.520 – 6.105.12
6.9.521 – 6.105.13
6.9.522 – 6.105.14
6.9.523 – 6.105.15
6.9.524 – 6.105.16cd,19cd
6.9.525 – 6.105.20ab
6.9.526 – 6.105.22cd,23ab
6.9.527 – 6.105.24cd,25ab
6.9.528 – 6.105.26cd,27ab
6.9.529 – 6.105.27cd,28ab
6.9.530 – 6.105.31cd,32ab
6.9.531 – 6.105.32cd,33ab
6.9.532 – 6.105.33cd,34ab
6.9.533 – 6.105.34cd,35cd
6.9.534 – 6.105.36cd,41ab
6.9.535a-c – 6.105.41cd,42a
6.9.536 – 6.105.43cd,44ab
6.9.537 – 6.105.45cd,46ab
6.9.538 – 6.105.46cd,47ab
6.9.539 – 6.105.47cd,48ab
6.9.540 – 6.105.48cd,49ab
6.9.541 – 6.105.49c-f
6.9.542 – 6.106.1
6.9.543 – 6.106.2
6.9.544 – 6.106.3
6.9.545 – 6.106.4
6.9.546 – 6.106.8
6.9.547 – 6.106.10
6.9.548 – 6.106.11
6.9.549 – 6.106.15
6.9.550 – 6.106.16
6.9.551 – 6.106.19
6.9.552 – 6.106.22
6.9.553 – 6.106.24
6.9.554a – 6.106.25a (cf. 32a)
6.9.554d – 6.106.32b
6.9.(556ab) – 6.106.36ab
6.9.555 – 6.106.38
6.9.556ab – 6.106.(36ab)
6.9.557 – 6.107.2
6.9.558 – 6.107.3
6.9.559 – 6.107.7
6.9.560 – 6.107.15
6.9.561 – 6.107.16
6.9.562 – 6.107.17
6.9.563 – 6.107.18
6.9.564 – 6.107.19
6.9.565 – 6.107.20
6.9.566 – 6.107.21
6.9.567 – 6.107.23
6.9.568 – 6.107.26
6.9.569 – 6.107.27
6.9.570 – 6.107.28
6.9.571cd – 6.107.31cd
6.9.572 – 6.108.1
6.9.573 – 6.108.2
6.9.574 – 6.108.3
6.9.575 – 6.108.4ab,5cd
6.9.576 – 6.108.6
6.9.577 – 6.108.7
6.9.578 – 6.108.8ab,11ab,14ab
6.9.579 – 6.108.14cd,15ab
6.9.580 – 6.108.15cd,16ab
6.9.581 – 6.108.16cd,17ab
6.9.582 – 6.108.17cd,18ab
6.9.583 – 6.108.18cd,19ab
6.9.584 – 6.108.19cd,20ab
6.9.585 – 6.108.21
6.9.586 – 6.108.24
6.9.587 – 6.108.28
6.9.588 – 6.108.29
6.9.589 – 6.108.31
6.9.590 – 6.108.32ab,33ab
6.9.591 – 6.108.35
6.9.592 – 6.108.36ab,38ab
6.9.593 – 6.109.1
6.9.594 – 6.109.2
6.9.595 – 6.109.3
6.9.596 – 6.109.4
6.9.597 – 6.109.5
6.9.598 – 6.109.8cd,9ab
6.9.599 – 6.109.9cd,10ab
6.9.600 – 6.109.10cd,12ab
6.9.601a-c – 6.109.13ab,14a
6.9.602ab – 6.109.18cd
6.9.603 – 6.109.21cd,22ab
6.9.604 – 6.109.25cd,26ab
6.9.605 – 6.109.29cd,30ab
6.9.606 – 6.109.34cd,35ab
6.9.607 – 6.109.35cd,36ab
6.9.608 – 6.109.39cd,40ab
6.9.609 – 6.109.42cd,43ab
6.9.610 – 6.109.44cd,45cd
6.9.611 – 6.109.46cd,47ab
6.9.612 – 6.109.48cd,49ab
6.9.613 – 6.109.49cd,51ab
6.9.614 – 6.109.51cd,52ab
6.9.615 – 6.109.52cd,53ab
6.9.616 – 6.109.54cd,55ab,56ab
6.9.617 – 6.109.56cd,57ab
6.9.618 – 6.109.57cd,58ab
6.9.619ab – 6.109.59cd
6.9.(620) – 6.109.60cd,61ab
6.9.619c – 6.109.63a
6.9.620 – 6.109.(60cd,61ab)
6.9.621 – 6.109.63cd,64ab
6.9.622 – 6.109.70
6.9.623 – 6.109.71
6.9.624 – 6.109.72
6.9.625 – 6.110.6.110.4
6.9.626 – 6.110.5
6.9.627b-d – 6.110.10b-d
6.9.628 – 6.110.11
6.9.629 – 6.110.12a-c,13d
6.9.630 – 6.110.15
6.9.631 – 6.110.16
6.9.632 – 6.110.18ab,19cd
6.9.633 – 6.110.20
6.9.634ab – 6.110.21ab
6.9.635 – 6.110.21cd,26ab
6.9.636 – 6.110.26cd,27ab
6.9.637 – 6.110.27cd
6.9.638 – 6.110.30
6.10.1 – 6.111.1
6.10.2 – 6.111.4
6.10.3 – 6.111.5
6.10.4 – 6.111.7
6.10.5 – 6.111.8
6.10.6 – 6.111.9
6.10.7 – 6.111.10
6.10.8 – 6.111.11
6.10.9 – 6.111.12
6.10.10 – 6.111.13
6.10.11 – 6.111.14
6.10.12 – 6.111.15
6.10.13 – 6.111.16
6.10.14 – 6.111.17ab,18cd
6.10.15 – 6.111.19
6.10.16 – 6.111.20
6.10.17 – 6.111.21
6.10.18 – 6.111.22
6.10.19 – 6.111.23
6.10.20 – 6.111.24
6.10.21 – 6.111.25
6.10.23 – 6.111.28
6.10.24 – 6.111.30
6.10.25 – 6.111.31
6.10.26 – 6.111.36
6.10.28cd – 6.111.38ab
6.10.29 – 6.111.38cd,39ab
6.10.30 – 6.111.39cd
6.10.31 – 6.111.40
6.10.32 – 6.112.1
6.10.33 – 6.112.2
6.10.34 – 6.112.3
6.11.1 – 6.112.8
6.11.2 – 6.112.10ab,13ab
6.11.3 – 6.112.14
6.11.4 – 6.112.15
6.11.5 – 6.112.16
6.11.6 – 6.112.17
6.11.7 – 6.112.18
6.11.8 – 6.112.19ab,20ab
6.11.9 – 6.112.20cd,21ab
6.11.10 – 6.112.22
6.11.11ab,d – 6.112.23ab,d
6.11.12 – 6.112.24
6.11.13 – 6.112.25
6.11.14 – 6.112.26
6.11.15 – 6.112.27
6.11.16 – 6.112.28
6.11.17 – 6.112.29
6.11.18 – 6.112.30
6.11.19 – 6.112.31
6.11.20 – 6.112.32
6.11.21 – 6.112.33
6.11.22a-c – 6.112.34a-c
6.11.23 – 6.112.35
6.11.24 – 6.113.1
6.11.25 – 6.113.3
6.11.26 – 6.113.4,5cd
6.11.27 – 6.113.7
6.11.28 – 6.113.9
6.11.29 – 6.113.14
6.11.30 – 6.113.15
6.11.31 – 6.113.16
6.11.32 – 6.113.17
6.11.33 – 6.113.18
6.11.34 – 6.113.19
6.11.35 – 6.113.20
6.11.36 – 6.113.21
6.12.1 – 6.114.3
6.12.2 – 6.114.4
6.12.3 – 6.114.5
6.12.4 – 6.114.6
6.12.5 – 6.114.9
6.12.6 – 6.114.14
6.12.7 – 6.114.15
6.12.8 – 6.114.16
6.12.9 – 6.114.20
6.12.10 – 6.114.25cd,26ab
6.12.11 – 6.114.26cd,27ab
6.12.12 – 6.114.27cd,28ab
6.12.13 – 6.114.29
6.12.14 – 6.114.30
6.12.15 – 6.115.1
6.12.16 – 6.115.2
6.12.17 – 6.115.3
6.12.18 – 6.115.4
6.12.19 – 6.115.5
6.12.20 – 6.115.7
6.12.21 – 6.115.8
6.12.22 – 6.115.9
6.12.23 – 6.115.10
6.12.24 – 6.115.12
6.12.25 – 6.115.13
6.12.26 – 6.115.15
6.12.27 – 6.115.16
6.12.28 – 6.115.20
6.12.29 – 6.115.21
6.12.30ab,d – 6.115.24ab,d
6.12.31 – 6.115.25
6.12.32 – 6.115.28
6.12.33 – 6.115.29
6.12.34 – 6.115.30
6.12.35 – 6.115.31
6.12.36 – 6.115.32
6.12.37 – 6.115.33
6.12.38 – 6.115.34
6.12.39 – 6.115.37
6.12.40 – 6.115.38
6.12.41 – 6.115.39
6.12.42 – 6.115.40
6.12.43 – 6.115.41
6.12.44 – 6.115.42
6.12.45 – 6.115.43
6.13.1 – 6.116.1
6.13.2 – 6.116.2
6.13.3 – 6.116.3
6.13.4 – 6.116.4
6.13.5 – 6.116.5
6.13.6 – 6.116.6
6.13.7 – 6.116.7
6.13.8 – 6.116.8
6.13.9 – 6.116.9
6.13.10 – 6.116.10
6.13.11 – 6.116.11
6.13.12 – 6.116.12
6.13.13 – 6.117.1
6.13.14 – 6.117.2
6.13.15 – 6.117.3
6.13.16 – 6.117.4,5ab
6.13.17 – 6.117.5cd,6ab
6.13.18 – 6.117.6cd,7ab
6.13.19 – 6.117.7cd,8ab
6.13.20 – 6.117.8cd,9ab
6.13.21 – 6.117.9cd,10ab
6.13.22 – 6.117.11
6.13.23 – 6.117.12
6.13.24 – 6.117.13
6.13.25 – 6.117.14c-f
6.13.26 – 6.117.15
6.13.27 – 6.118.1
6.13.28 – 6.118.2
6.13.29 – 6.118.3
6.13.30 – 6.118.4
6.13.31 – 6.118.5
6.13.32 – 6.118.6
6.13.33 – 6.118.7
6.13.34 – 6.118.8
6.13.35 – 6.118.9
6.13.36 – 6.118.10
6.13.37 – 6.118.11
6.13.38 – 6.118.12
6.13.39 – 6.118.13
6.13.40 – 6.118.14
6.13.41 – 6.118.15
6.13.42 – 6.118.16
6.13.43 – 6.118.17
6.13.44 – 6.118.18
6.13.45 – 6.119.1
6.13.46 – 6.119.2
6.13.47 – 6.119.3
6.13.48 – 6.119.4
6.13.49 – 6.119.5
6.13.50 – 6.119.6
6.13.51 – 6.119.7
6.13.52 – 6.119.8
6.13.53 – 6.119.9
6.13.54 – 6.119.10
6.13.55 – 6.119.11
6.13.56 – 6.120.1
6.13.57 – 6.120.2
6.13.58 – 6.120.3
6.13.59 – 6.120.4
6.13.60 – 6.120.5
6.13.61 – 6.120.6
6.13.62 – 6.120.7
6.13.63 – 6.120.8
6.13.64 – 6.120.9
6.13.65 – 6.120.10
6.13.66 – 6.120.11ab,12cd
6.13.67 – 6.120.13ab,11cd
6.13.68 – 6.120.12ab,13cd
6.13.69 – 6.120.14
6.13.70 – 6.120.15
6.13.71 – 6.120.16
6.13.72 – 6.120.17
6.13.73 – 6.120.18
6.13.74 – 6.120.19,20ab
6.13.75 – 6.120.20cd,21ab
6.13.76 – 6.120.21cd,22ab
6.13.77 – 6.120.22cd,23ab
6.13.78 – 6.120.23cd,24ab
6.13.79 – 6.120.24cd,25ab
6.13.80 – 6.120.25cd
6.13.81 – 6.120.26
6.13.82 – 6.121.1
6.13.83 – 6.121.2
6.13.84 – 6.121.3
6.13.85 – 6.121.4
6.13.86 – 6.121.5
6.13.87 – 6.121.6
6.13.88 – 6.121.7
6.13.89 – 6.121.8
6.13.90 – 6.121.9
6.13.91 – 6.121.10
6.13.92 – 6.121.11,12ab
6.13.93 – 6.121.12cd,13
6.13.94 – 6.121.14
6.13.95 – 6.122.1
6.13.96 – 6.122.2
6.13.97 – 6.122.3
6.13.98 – 6.122.4
6.13.99 – 6.122.5
6.13.100 – 6.122.6
6.13.101 – 6.122.7
6.13.102 – 6.122.8
6.13.103 – 6.122.9
6.13.104 – 6.122.10
6.13.105 – 6.122.11
6.13.106 – 6.122.12
6.13.107cd – 6.122.13ab
6.13.108 – 6.122.13cd
6.13.109 – 6.122.14
6.13.110 – 6.122.15
6.14.1 – 6.123.1
6.14.2 – 6.123.2
6.14.3 – 6.123.3
6.14.4 – 6.123.4
6.14.5 – 6.123.5
6.14.6 – 6.123.6
6.14.7 – 6.124.1
6.14.8 – 6.124.2
6.14.9 – 6.124.3,4ab
6.14.10 – 6.124.4cd,5ab
6.14.11 – 6.124.5cd
6.14.12 – 6.124.6
6.14.13 – 6.124.7
6.14.14 – 6.124.8
6.14.15 – 6.124.9
6.14.16 – 6.124.10
6.14.17 – 6.124.11
6.14.18 – 6.124.12
6.14.19 – 6.124.13
6.14.20 – 6.124.14
6.14.21 – 6.124.15
6.14.22 – 6.124.16
6.14.23 – 6.124.17
6.14.24 – 6.124.18
6.14.25 – 6.124.19
6.14.26 – 6.124.20
6.14.27 – 6.124.21
6.14.28 – 6.124.22
6.14.29 – 6.124.23
6.14.30 – 6.124.24
6.14.31 – 6.124.25
6.14.32 – 6.124.26
6.14.33 – 6.124.27
6.14.34 – 6.124.28
6.14.35 – 6.124.29
6.14.36 – 6.124.30,31ab
6.14.37 – 6.124.31cd,32ab
6.14.38 – 6.124.32cd,33ab
6.14.39 – 6.124.33cd,34ab
6.14.40 – 6.124.34cd,35ab
6.14.41 – 6.124.35cd,36ab
6.14.42 – 6.124.36cd,37ab
6.14.43 – 6.124.37cd,38ab
6.14.44 – 6.124.38c-f
6.14.45 – 6.124.39
6.15.1 – 6.125.1
6.15.2 – 6.125.2
6.15.3 – 6.125.3
6.15.4 – 6.125.4
6.15.5 – 6.125.5
6.15.6 – 6.125.6
6.15.7 – 6.125.7
6.15.8 – 6.125.8
6.15.9 – 6.125.9
6.15.10 – 6.125.10
6.15.11 – 6.126.1
6.15.12 – 6.126.2
6.15.13 – 6.126.3
6.15.14 – 6.126.4
6.15.15 – 6.126.5
6.15.16 – 6.126.6
6.15.17 – 6.126.7
6.15.18 – 6.126.8
6.15.19 – 6.126.9
6.15.20 – 6.126.10
6.15.21 – 6.126.11,12ab
6.15.22 – 6.126.12cd,13ab
6.15.23 – 6.126.13cd,14ab
6.15.24 – 6.126.14cd,15
6.15.25 – 6.126.16
6.15.26 – 6.126.17
6.15.27 – 6.126.18
6.15.28 – 6.126.19
6.15.29 – 6.126.20
6.15.30 – 6.126.21
6.15.31 – 6.126.22
6.15.32 – 6.126.23
6.15.33 – 6.126.24
6.15.34 – 6.126.25
6.15.35 – 6.126.26ab
6.15.36 – 6.126.26cd,27ab
6.15.37 – 6.126.27cd,28ab
6.15.38ab,d – 6.126.28cd,29d
6.15.39 – 6.126.30
6.15.40 – 6.126.31
6.15.41 – 6.126.32cd,33ab
6.15.42 – 6.126.32ab,33cd
6.15.43 – 6.126.34
6.15.44 – 6.126.35
6.15.45 – 6.126.36
6.15.46 – 6.126.37
6.15.47 – 6.126.38
6.15.48 – 6.126.39
6.15.49 – 6.126.40
6.15.50 – 6.126.41
6.15.51 – 6.126.42
6.15.52 – 6.126.43
6.15.53 – 6.126.44
6.15.54a-c – 6.126.45a-c
6.15.55ab,d – 6.126.46a,45d,46d
6.15.56 – 6.126.46cd,47ab
6.15.57 – 6.126.47cd,48ab
6.15.58 – 6.126.48cd,49ab
6.15.59 – 6.126.49cd,50ab
6.15.60 – 6.126.50cd,51ab
6.15.61 – 6.126.51c-f
6.15.62 – 6.126.52
6.15.63 – 6.126.53
6.15.64 – 6.126.54
6.15.65 – 6.126.55
6.15.66 – 6.126.56
6.15.67 – 6.126.57
6.15.68 – 6.126.58
6.15.69 – 6.126.59
6.15.70 – 6.126.60
6.15.71 – 6.126.61
6.15.72ab – 6.126.62ab
6.15.73 – 6.126.62cd,63ab
6.15.74 – 6.126.63cd,64ab
6.15.75 – 6.126.64cd,65ab
6.15.76 – 6.126.65cd,66ab
6.15.77 – 6.126.66cd,67ab
6.15.78 – 6.126.67cd,68ab
6.15.79 – 6.126.68cd,69ab
6.15.80 – 6.126.69cd,70ab
6.15.81 – 6.126.70cd,71ab
6.15.82ab – 6.126.71cd
6.15.83cd – 6.126.72ab
6.15.84 – 6.126.72cd,73ab
6.15.85 – 6.126.73cd,74ab
6.15.86 – 6.126.74cd,75ab
6.15.87 – 6.126.75cd,76ab
6.15.88 – 6.126.76cd,77ab
6.15.89 – 6.126.77cd,78ab
6.15.90 – 6.126.78cd,79ab
6.15.91 – 6.126.79cd,80ab
6.15.92 – 6.126.80cd,82ab
6.15.93 – 6.126.81
6.15.94 – 6.126.82cd,83ab
6.15.95 – 6.126.83cd,84ab
6.15.96 – 6.126.84cd,85ab
6.15.97 – 6.126.85cd,86ab
6.15.98 – 6.126.86cd,87ab
6.15.(100cd) – 6.126.87cd
6.15.99 – 6.126.88
6.15.100ab – 6.126.89ab
6.15.101ab – 6.126.89cd
6.15.101cd – 6.126.90cd
6.15.102 – 6.126.91
6.15.103 – 6.126.92
6.15.104 – 6.126.93
6.15.105 – 6.126.94
6.15.106 – 6.126.95
6.15.107 – 6.126.96
6.15.108 – 6.126.97
6.15.109 – 6.126.98
6.15.110 – 6.126.99
6.15.111 – 6.126.100
6.15.(113) – 6.126.101a-d
6.15.112 – 6.126.102
6.15.113 – 6.126.(101a-d)
6.16.5 – (2.5.32; cf.: 3.14.86; 3.22.33; 3.41.69; 3.70.84; 3.102.41; 4.13.20; 4.45.51; 5.16.23; 5.46.46; 5.71.72; 6.60.24; 6.86.29; 7.95.31)
6.16.25 – (5.42.7)
6.17.1 – 6.127.1
6.17.2 – 6.127.2
6.17.3 – 6.127.4
6.17.4 – 6.127.5
6.17.5 – 6.127.6
6.17.6 – 6.127.7ab
6.17.7 – 6.127.7cd,8ab
6.17.8 – 6.127.8c-f
6.17.9 – 6.127.9
6.17.10 – 6.127.10
6.17.11 – 6.127.11
6.17.12 – 6.127.12
6.17.13 – 6.127.13
6.17.14 – 6.127.14
6.17.15 – 6.127.15
6.17.16 – 6.127.16
6.17.17 – 6.127.17
6.17.18 – 6.127.18
6.17.19 – 6.127.19
6.17.20 – 6.127.20
6.17.21 – 6.127.21
6.17.22 – 6.127.22
6.17.23 – 6.127.23
6.17.24 – 6.127.24
6.17.25 – 6.127.25
6.17.26 – 6.127.26
6.17.27 – 6.127.27
6.17.28 – 6.127.28
6.17.29 – 6.127.29
6.17.30 – 6.127.30
6.17.31 – 6.127.31
6.17.32 – 6.127.32
6.17.33 – 6.127.33
6.17.34 – 6.127.34
6.17.35 – 6.127.35
6.17.36 – 6.127.36
6.17.37 – 6.127.37
6.17.38 – 6.127.38
6.17.39 – 6.127.39
6.17.40 – 6.127.40
6.17.41 – 6.127.41
6.17.42 – 6.127.42
6.17.43 – 6.127.43
6.17.44 – 6.127.44
6.17.45 – 6.127.45
6.17.46 – 6.127.46
6.17.47 – 6.127.47
6.17.48 – 6.127.48
6.17.49 – 6.127.49
6.17.50 – 6.127.50
6.17.51 – 6.127.51
6.17.52 – 6.127.52
6.17.53 – 6.127.53
6.17.54 – 6.127.54
6.17.55 – 6.127.55
6.17.56 – 6.127.56
6.17.57 – 6.127.57
6.17.58 – 6.127.58
6.18.1 – 6.127.59
6.18.2 – 6.127.60
6.18.3 – 6.127.61
6.18.4 – 6.127.62
6.18.5 – 6.127.63
6.18.6 – 6.128.1
6.18.7 – 6.128.2
6.18.8 – 6.128.3
6.18.9 – 6.128.4
6.18.10 – 6.128.5
6.18.11 – 6.128.6
6.18.12 – 6.128.7
6.18.13 – 6.128.8
6.18.14 – 6.128.9
6.18.15 – 6.128.10
6.18.16 – 6.128.11
6.18.17 – 6.128.12
6.18.18 – 6.128.13
6.18.19 – 6.128.14
6.18.20 – 6.128.15
6.18.21 – 6.128.16
6.18.22 – 6.128.17
6.18.23 – 6.128.18
6.18.24 – 6.128.19
6.18.25 – 6.128.20
6.18.26 – 6.128.21
6.18.27 – 6.128.22
6.18.28 – 6.128.23
6.18.29 – 6.128.24
6.18.30 – 6.128.25
6.18.31 – 6.128.26
6.18.32 – 6.128.27
6.18.33 – 6.128.28
6.18.34 – 6.128.29
6.18.35 – 6.128.3()
6.18.36 – 6.128.31
6.18.37 – 6.128.32
6.18.38 – 6.128.33
6.18.39 – 6.128.34
6.18.40 – 6.128.35ab,36ab
6.18.41 – 6.128.36cd,37ab
6.18.42 – 6.128.37cd,38ab
6.18.43 – 6.128.38cd,39ab
6.18.44 – 6.128.39cd,40ab
6.18.45 – 6.128.54
6.18.46 – 6.128.55
6.18.47 – 6.128.56
6.18.48 – 6.128.57
6.18.49 – 6.128.58
6.18.50 – 6.128.59
6.18.51 – 6.128.60
6.18.52 – 6.128.61
6.18.53 – 6.128.62
6.18.54 – 6.128.63
6.18.55 – 6.128.64
6.18.56 – 6.128.65
6.18.57 – 6.128.66
6.18.58 – 6.128.67
6.18.59 – 6.128.68
6.18.60 – 6.128.69
6.18.61 – 6.128.70
6.18.62 – 6.128.71
6.18.63 – 6.128.72
6.18.64 – 6.128.73
6.18.65 – 6.128.74,75ab
6.18.66 – 6.128.75cd,76ab
6.18.67 – 6.128.76cd,94cd
6.18.68 – 6.128.95
6.18.69 – 6.128.96
6.18.70 – 6.128.97
6.18.71 – 6.128.98
6.18.72 – 6.128.99
6.18.73 – 6.128.100
6.18.74 – 6.128.102
6.18.75 – 6.128.103
6.18.76 – 6.128.104
6.18.77 – 6.128.105
6.18.78 – 6.128.106
6.18.79 – 6.128.107
6.18.80 – 6.128.108
6.18.81 – 6.128.109
6.18.82 – 6.128.110
6.18.83 – 6.128.111